Barn som far illa

Under uppdragsnamnet "Barn som far illa" stödjer Region Skåne arbetet med att implementera rutinerna för anmälningsskyldigheten, vid misstänkta fall av barn som far illa.

Uppdraget Barn som far illa handlar om att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar som far illa , och om att skapa goda förutsättningar för vården och samhället i övrigt att samverka. 

När möjligheterna att leva upp till anmälningsskyldigheten stärks, utvecklas även det förebyggande arbetet, såsom strategierna för utforskande samtal, extra besök, tidiga insatser, eller att tidigt väcka frågan om stöd till familjen.

Målgrupper för arbetet är personal inom hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård inom Region Skåne. Uppdraget Barn som far illa finns organisatoriskt hos Kunskapscentrum för barnhälsovård inom primärvård Skåne. 

Det praktiska arbetet innebär enligt Regions Skånes handlingsprogram, att varje klinik, vårdenhet, tandvårdsmottagning och övriga enheter som möter barn och deras familjer, utser en namngiven kontaktperson.

Anmälningsformulär för ny kontaktperson

Kontaktpersonens uppgift är att hålla sig informerad inom området och att delta i utbildningar samt att initiera fortbildning inom den egna enheten. Det är verksamhetschefens ansvar att utse kontaktperson.

Instruktioner till anmälningsblankett (pdf)

Anmälningsblankett till Socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ SoL (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter