Hälsoval - statistik

ACG används i Hälsoval Skåne för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. CNI beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer.

 • CNI (Care Need Index)

  CNI beskriver den förväntade risken för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer. Man vet att dessa faktorer har betydelse för utveckling av bl.a. hjärt-/kärlsjukdom, cancer och psykisk sjukdom. I Hälsoval Skåne innebär det att de förtecknades personnummer på en vårdenhet bearbetas av SCB en gång i månaden. Där får man fram risken för ohälsa för genomsnittspatienten på vårdenheten. För vårdgivarna i Hälsoval Skåne betyder det att man får fram ett omräkningstal som utgör 20% av ersättningen per förtecknad person.

  Sju faktorer vägs in:

  • Arbetslöshet
  • Flera barn under 5 år
  • Född utanför EU
  • Ensamstående förälder med barn under 17 år
  • Ensamstående över 65 år
  • Att ha flyttat det senaste året
  • Låg utbildning

  Jämfört med den tidigare modellen där ersättning utgick per besök, innebär Hälsoval Skåne att de vårdgivare som har förtecknat medborgare med en högre risk för ohälsa nu får en högre ersättning, eftersom den har koppling till behoven.

 • ACG (Adjusted Clinical Groups)

  ACG används i Hälsoval Skåne för att beskriva förväntat resursbehov av primärvård utifrån de förtecknade medborgarnas sjuklighet. Varje individ beskrivs utifrån de diagnoser som finns i den samlade vårddatabasen i Skåne. Diagnoser hämtas från alla vårdkontakter i Skåne de senaste 18 månaderna – i såväl öppen som sluten vård. Individernas diagnoser ställs i relation till:

  • Varaktighet
  • Svårighetsgrad
  • Diagnossäkerhet
  • Sjukdomsorsak
  • Krav på specialistvård och den genomsnittliga resursanvändningen på primärvårdsnivån ligger till grund för fördelningen.

  Den här typen av beräkningar används i över 175 hälso- och sjukvårdsorganisationer över hela världen. På detta sätt kan man till exempel beskriva en befolknings hälsostatus eller ersätta vårdgivare för deras insatser. För vårdgivarna i Hälsoval Skåne innebär detta att det omräkningstal som ACG ger, utgör 80% av ersättningen per förtecknad person.

 • Sammanställning enkät hälsoinriktat arbete 2015

  En enkät med frågor om vårdcentralernas hälsoinriktade arbete var ute under våren 2015. Sammanställningen av enkäten finns nu tillgänglig.

  Årets enkät visar på att arbetet med levnadsvanor på de Skånska vårdcentralerna förbättras med små, små steg. När arbetet beskrivs i fritext tolkar man in goda intentioner, systematik och en vilja att utveckla arbetet. Dock är tolkningen av svaren att kompetensen i arbetet måste förbättras generellt framförallt när det gäller arbetet med alkohol och mat samt att vi gemensamt behöver hitta ett bra sätt att följa upp arbetet både på lokal och regional nivå.

  De registrerade siffror vi får ut från våra system idag och som kopplar till levnadsvanearbetet kan tolkas att tillgången för Region Skånes medborgare gällande att få stöd att förändra sina levnadsvanor är ojämlikt fördelad både vad det gäller utbudet och kompetensen på vårdcentralerna.

  Sammanställning av uppföljning av systematiskt arbete med levnadsvanor på vårdcentralerna i Region Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter