Barn som anhöriga

I Region Skåne pågår ett utvecklingsarbete kring Barn som anhöriga där ett handlingsprogram, stödmaterial och patientinformation tagits fram. Syftet är att uppmärksamma och stödja alla barn som anhöriga inom regionen.

Med barn som anhöriga menas barn vars förälder/annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:

  1. Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning.
  2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada.
  3. Är missbrukare av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.
  4. Oväntat avlider.

Enligt bestämmelsen i HSL 5 kap 7 §  (tidigare 2 g §) ska hälso- och sjukvården särskilt beakta dessa barns behov av information, råd och stöd. Region Skåne har även valt att ha en ambition om att inkludera anhöriga syskon. Utvecklingsarbetet fokuserar på att öka kunskapen  inom alla verksamheter i Region Skåne.

Flertalet utbildningsinsatser pågår inom ramen för utvecklingsarbetet Barn som anhöriga och vill du eller din verksamhet få mer information är ni välkomna att kontakta Kunskapscentrum barnhälsovård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter