Införandet av SDV innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därutöver lanseras en patientportal, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalens vardag.

Arbetet med SDV, som görs tillsammans med leverantören Cerner, är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.

Varför väljer vi att införa SDV?

Genom att skapa ett sammanhängande vårdverktyg där all information samlas kommer personalen framöver att slippa arbeta i parallella system och istället lägga sin tid och energi där de behövs mest: i mötet med patienterna.

Behovet av en mer effektiv vård kommer också som en följd av den åldrande befolkningen i Sverige. I framtiden kommer sjukvården att behöva ta hand om allt fler.

SDV påverkar alla inom vården

SDV kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Som vårdgivare och personal inom Region Skåne kommer du att få en gedigen utbildning i hur det nya systemet påverkar just dina arbetsrutiner i god tid innan systemet tas i bruk.

SDV kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare

Hur sker införandet av SDV?

En av de stora utmaningarna som följer med SDV är att standardisera systemen så att alla vårdgivare inom Region Skåne börjar arbeta enligt gemensamma metoder.

Införandet utförs i 22 så kallade arbetsströmmar, där medarbetare från Region Skånes alla hörn tillsammans med leverantören Cerner redan börjat arbetet med att se till att originalsystemet anpassas till våra förhållanden.

Totalt kommer omkring 300-400 personer engageras i införandet av SDV.

Arbetet med SDV utförs i 22 olika arbetsströmmar (workstreams)

Tidsplan för SDV

Det är fortfarande mycket arbete som återstår med att anpassa systemet till en modell som passar med hur vi bedriver vård i Skåne. Därefter kommer flera intensiva månader av förberedelser och tester att följa innan systemet är redo att börja användas.

Enligt den preliminära tidsplanen kommer SDV att rullas ut i två omgångar, den första med start i november 2020 och den andra i november 2021. Privata vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar kommer att involveras parallellt med de offentligt drivna verksamheterna.

Har du frågor om SDV?

Om du som privat vårdgivare vill vara delaktig i förberedelsearbetet eller har frågor om SDV är du välkommen att vända dig till Contact.