Tandvård

Här hittar du regionala vårdprogram, riktlinjer, dokument och annan relaterad information för tandvården i Region Skåne. Ackrediteringsvillkor finns under Uppdrag & avtal och nås via länkarna under Relaterat.

Rekommendationer och riktlinjer

 • Regelverk och vårdprogram

 • Barn- och ungdomstandvård

  Alla barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det 19:e levnadsåret. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård.

  Det är fritt för patienten/vårdnadshavare att välja ackrediterad tandvårdsenhet. För specialisttandvård krävs remiss och inom allmäntandvården listar man sig på vald tandvårdsenhet.

 • Vuxentandvård - regionens tandvårdsstöd

  Region Skåne ansvarar för tandvård till patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Berättigade erhåller tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

  De tandvårdsstöd som ges till hälso- och sjukvårdsavgift är tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård), nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Uppsökande verksamhet är avgiftsfri. Utförare av tandvård ersätts enligt den prislista som är beslutad av Regionfullmäktige.

  Tandvårdsstöden - en lathund (pdf)

  Folktandvården Skåne ABs prislista

 • Vuxentandvård - statligt tandvårdsstöd

  Statliga tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Här finns kort information om stödet. För mer information hänvisas till Försäkringskassan.

  • ATB – Allmänt tandvårdsbidrag

   Allmänt tandvårdsbidrag, ATB utgår till alla vuxna den förste juli varje år. Bidragets nivå är åldersrelaterat:

   • 150 kr per år till personer 30-74 år.
   • 300 kr per år till personer 20-29 år och från 75 år.

   ATB kan sparas i högst två år och man väljer själv när man vill använda bidraget.

  • STB – Särskilt tandvårdsbidrag

   Särskilt tandvårdsbidrag, STB riktar sig till den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa.

   Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning.

   Bidraget är högst 600 kr per halvår och gäller enbart för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård.

  • Högkostnadsskydd

   Inom det statliga tandvårdsstödet råder fri prissättning. Högkostnadsskyddet baseras på en statligt fastlagd referensprislista.

   Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

   Därefter får patienten ersättning för:

   • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
   • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
 • Strategisk plan för tandvård i Region Skåne

  Den strategiska planen för tandvården i Region Skåne är utarbetad på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och är avsedd att vara ett visions-och planeringsdokument för utvecklingen av den Skånska tandvården under perioden från år 2014 till och med år 2018.

  Dokumentet, Strategisk plan för tandvården i Skåne, fastställdes av Regionfullmäktige den 2014-05-06 §33. Följande åtta strategiska utveklingsområden från den strategiska planen utgör inriktningen för handlingsplanen:

  1. Utveckla tandvårdens roll och insats i det hälsoinriktade arbetet.
  2. Ökat fokus på befolkningens behov och viktiga behovsgrupper i befolkningen.
  3. Kunskapsstyrning inom tandvården.
  4. Samverkan med övrig hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer.
  5. Ökad patientfokusering – patientfokuserad vård.
  6. Forskning och utveckling.
  7. Involvera utförare och externa aktörer i strategisk utveckling och uppföljning.
  8. Avtalsstyrning och uppföljning.

  Till varje strategiskt utvecklingsområde finns ett antal inriktningsmål angivna. Totalt finns det 49 inriktningsmål i den strategiska planen. Inriktningsmålet anger ett mål eller en riktning för det som ska uppnås under planperioden. 

Kontakt

 • Kontaktpersoner

  Behöver du komma i kontakt med oss? Här hittar du e-postadresser och telefonnummer till alla som arbetar på Enheten för tandvårdsstyrning. Det finns också kort beskrivet vem som sköter vad och vilka dagar medarbetarna finns på plats.

  För allmänna frågor:
  Tandvårdnämndens kansli
  Contact

  Pia Bagewitz, Enhetschef
  044-309 30 17
  Contact

  Håkan Hellbjer, Odontologisk sakkunnig
  044-309 35 29
  Contact

  Kristina Rosenberg-Henriksson, Bedömningstandläkare. Förhandsbedömningar, Tandvårdsreformen 1999/2013.  Arbetar onsdag- torsdag jämna veckor och tisdag-torsdag ojämna veckor.

  044-309 35 04
  Contact

  Kenneth Adregård, Bedömningstandläkare. Förhandsbedömningar, Tandvårdsreformen 1999/2013, F-Tandvård. Arbetar onsdagar och fredagar.
  044-309 35 21
  Contact

  Stefan Adregård, Bedömningstandläkare. Förhandsbedömningar, Tandvårdsreformen 1999/2013, F-Tandvård, Tandvårdsfönster. 
  044-309 35 18
  Contact

  Jeanette Appelqvist, Hälso- och sjukvårdsstrateg. Tandvårdsreformen 1999/2013
  044-309 35 19
  Contact

  Anneli Gurenius, Handläggare. Tandvårdsfönster.
  044-309 35 16
  Contact

  Magdalena Jacobsson,  Hälso- och sjukvårdsstrateg barn- och ungdomstandvård.
  044-309 35 24
  Contact

  Susanne Jönsson, Administratör. Barn- och ungdomstandvård.
  044-309 35 27
  Contact

  Christel Åkesson, Administratör. Tandreglering, Specialiserad barn- och ungdomstandvård.
  044-309 35 17 
  Contact  

  Liselott Andersson, Administratör. Fakturahantering, Tandvårdsreformen 1999/2013.  Arbetar halvtid på eftermiddagar.
  044-309 35 14
  Contact

  Caroline Olsson, Administratör. Tandvårdsfönster, fakturahantering och Tandvårdsreformen 1999/2013, barn- och ungdomstandvård, specialiserad barn- och ungdomstandvård, inkl ortodonti.
  044-309 31 74
  Contact

  Barbro Persson, Hälso- och sjukvårdsstrateg kvalitet, uppföljning och analys.
  044-309 34 27
  Contact

  Dennis Canaki, Odontologisk sakkunnig inom ortodonti. Timanställd. Arbetar en dag varannan vecka.
  044-309 35 13
  Contact

 • Adresser

  Här finns alla adresser och kontaktuppgifter till Enheten för tandvårdstyrning.

  Besöksadress

  Enheten för tandvårdsstyrning
  Rådhus Skåne (Plan 3)
  Kristianstad

  Postadress

  Region Skåne
  Koncernkontoret
  Enheten för tandvårdsstyrning
  291 89  Kristianstad 

  Om ni skickar rekommenderade brev måste adressen påbörjas med Region Skåne, annars kan vi inte hämta ut sådana brev.

  Fakturaadress

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Er referens  xxxxxx *
  205 01 Malmö

  Fakturaadress vid ej patientrelaterad faktura

  Region Skåne
  Regionstyrelsen
  Enheten för tandvårdsstyrning
  Er referens xxxxxx *
  205 01 Malmö

  * Er referens avser RS-id-nummer till den som ska ha fakturan.

  Kontaktuppgifter

  Telefon 044-309 30 00 (växel)
  Contact

 • Odontologisk forskning i Region Skåne - OFRS

  Ansökan

  Ansökan om  medel för odontologisk forskning

  Ledigkungörelse

  Ansökningstiden gick ut den 16 mars 2015. En ny ledigkungörelse publiceras här vid nästa ansökningsperiod. Sökande som vill ansöka om medel till forskningsprojekt kan då söka för aktuellt projekt. Forskningsprojekten kan löpa över ett eller flera år och projektansvarig skall vara disputerad forskare samt verksam i Skåne.

  Övergripande dokument

  Forskningsplan (pdf)
  Handlingsplan - odontologisk forskning (pdf)

  Kontaktuppgifter OFRS

  Caroline Olsson, administratör Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning
  telefon: 044- 309 31 74
  e-post: Contact 

  Ledningsgrupp OFRS

  Dagordning 2015-04-13

   

Dokument