Tandvård

Här hittar du regionala vårdprogram, riktlinjer, dokument och annan relaterad information för tandvården i Region Skåne. Ackrediteringsvillkor finns under Uppdrag & avtal och nås via länkarna under Relaterat.

Rekommendationer och riktlinjer

 • Regelverk och vårdprogram

 • Barn- och ungdomstandvård

  Alla barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det 19:e levnadsåret. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård.

  Det är fritt för patienten/vårdnadshavare att välja ackrediterad tandvårdsenhet. För specialisttandvård krävs remiss och inom allmäntandvården listar man sig på vald tandvårdsenhet.

 • Vuxentandvård - regionens tandvårdsstöd

  Region Skåne ansvarar för tandvård till patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Berättigade erhåller tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

  De tandvårdsstöd som ges till hälso- och sjukvårdsavgift är tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård), nödvändig tandvård (N-tandvård), tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård). Uppsökande verksamhet är avgiftsfri. Utförare av tandvård ersätts enligt den prislista som är beslutad av Regionfullmäktige.

  Folktandvården Skåne ABs prislista

  • Uppsökande verksamhet

   Vissa äldre och funktionshindrade kan ha rätt till ett tandvårdsintyg. Ett giltigt tandvårdsintyg ger rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning per år och nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdens avgiftsystem.

   Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller tandvårdsbehov som avgör rätten till tandvårdsstödet utan det individuella behovet av vård, service och omvårdnad som ska vara omfattande och varaktigt.

  • N-tandvård – Nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

   De som är berättigade till Intyg om Nödvändig Tandvård tillhör samma kategorier som de som har rätt till Uppsökande Munhälsobedömning.

   Observera att det är patientens behov av vård och omsorg som avgör rätten till Intyg om Nödvändig Tandvård, INTE patientens muntillstånd.

  • S-tandvård – Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling

   Vanligtvis är det sjukvården som remitterar en patient till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling före eller i samband med olika medicinska ingrepp/behandlingar.

   Endast de särskilda tandvårdsinsatserna, som ingår som ett led i sjukdomsbehandling, omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

  • F-tandvård – tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

   För att ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ska en person ha stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

   Till dig som läkare:
   Det nya tandvårdsstödet till läkare (1177.se)

   Till dig som tandläkare eller tandhygienist:
   Det nya tandvårdsstödet till tandläkare eller tandhygienist (1177.se)

 • Vuxentandvård - statligt tandvårdsstöd

  Statliga tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Här finns kort information om stödet. För mer information hänvisas till Försäkringskassan.

  • ATB – Allmänt tandvårdsbidrag

   Allmänt tandvårdsbidrag, ATB utgår till alla vuxna den förste juli varje år. Bidragets nivå är åldersrelaterat:

   • 150 kr per år till personer 30-74 år.
   • 300 kr per år till personer 20-29 år och från 75 år.

   ATB kan sparas i högst två år och man väljer själv när man vill använda bidraget.

  • STB – Särskilt tandvårdsbidrag

   Särskilt tandvårdsbidrag, STB riktar sig till den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa.

   Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning.

   Bidraget är högst 600 kr per halvår och gäller enbart för förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård.

  • Högkostnadsskydd

   Inom det statliga tandvårdsstödet råder fri prissättning. Högkostnadsskyddet baseras på en statligt fastlagd referensprislista.

   Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

   Därefter får patienten ersättning för:

   • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
   • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
 • Strategisk plan för tandvård i Region Skåne

  Den strategiska planen för tandvården i Region Skåne är utarbetad på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och är avsedd att vara ett visions-och planeringsdokument för utvecklingen av den Skånska tandvården under perioden från år 2014 till och med år 2018.

  Dokumentet, Strategisk plan för tandvården i Skåne, fastställdes av Regionfullmäktige den 2014-05-06 §33. Följande åtta strategiska utveklingsområden från den strategiska planen utgör inriktningen för handlingsplanen:

  1. Utveckla tandvårdens roll och insats i det hälsoinriktade arbetet.
  2. Ökat fokus på befolkningens behov och viktiga behovsgrupper i befolkningen.
  3. Kunskapsstyrning inom tandvården.
  4. Samverkan med övrig hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer.
  5. Ökad patientfokusering – patientfokuserad vård.
  6. Forskning och utveckling.
  7. Involvera utförare och externa aktörer i strategisk utveckling och uppföljning.
  8. Avtalsstyrning och uppföljning.

  Till varje strategiskt utvecklingsområde finns ett antal inriktningsmål angivna. Totalt finns det 49 inriktningsmål i den strategiska planen. Inriktningsmålet anger ett mål eller en riktning för det som ska uppnås under planperioden. 

 • Övriga avtal

 • Information till kommunens personal

  Enligt tandvårdslagen har Region Skåne ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet till vissa äldre och/eller funktionsnedsatta. Detta innebär att avgiftsfri munhälsobedömning och individuell rådgivning, årligen ska erbjudas de personer som ingår i målgruppen.

  Kommunerna ansvarar för att bland de personer som har insatser enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763) HSL, socialtjänstlag (2001:453) SOL eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, identifiera de som är berättigade till tandvårdsintyg.

  Dokument

  Vem har rätt till ett tandvårdsintyg? (pdf) 

  Till dig som har ett tandvårdsintyg (pdf) 

  Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning (pdf) 

  Tandvårdsintyg till personer inom LSS personkrets (pdf)

Kontakt

 • Kontaktpersoner

  För allmänna frågor:

  Contact

  Felanmälningar – Tandvårdsfönster

  30000 (internt)
  0776-73 00 00 (externt)

  Kontaktpersoner

  Observera att vi gärna tar emot frågor och synpunkter via e-post.

  Behörigheter i Tandvårdsfönster

  Caroline Olsson, administratör
  Contact
  044-309 31 74

  Anneli Gurenius, administratör
  Arbetar måndag-torsdag
  Contact
  044-309 35 16

  Frågor om F-kort, förhandbedömning, regelverk för tandvårdsreformen 1999/2013 (N-, S- och F-tandvård).

  Kristina Rosenberg-Henriksson, bedömningstandläkare
  Arbetar tisdag-torsdag jämn vecka och onsdag-torsdag ojämn vecka
  Contact
  044-309 35 04

  Kenneth Adregård, bedömningstandläkare
  Arbetar onsdag och fredag
  Contact
  044-309 35 21

  Henrik Toremalm, bedömningstandläkare
  Arbetar tisdag och torsdag
  Contact
  044-309 34 95

  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact
  044-309 35 29

  Frågor om uppsökande tandvård (munhälsobedömning och utbildning för omvårdnadspersonal), Tandvårdsintyg (TVI, grönt kort)

  Jeanette Appelqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, ansvarig för uppsökande verksamhet
  Contact
  044-309 35 19

  Fakturafrågor

  Liselott Andersson, administratör
  Contact
  044-309 35 14

  Christel Åkesson, administratör, specialiserad barn- och ungdomstandvård samt urval inom ortodonti
  Contact
  044-309 35 17

  Susanne Jönsson, administratör, allmän barn- och ungdomstandvård
  Contact
  044-309 35 27

  Odontologisk frågeställning, regelverk, narkostandvård m.m.

  Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig
  Contact
  044-309 35 29

  Dennis Canaki, Odontologisk sakkunnig inom ortodonti
  Timanställd. Arbetar en dag varannan vecka.
  Contact
  044-309 35 13

  Frågor om ackrediteringsvillkor m.m. inom Allmän barn- och ungdomstandvård 
  Magdalena Jacobsson, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för allmän barn- och ungdomstandvård
  Contact 
  044-309 35 27

  Susanne Jönsson, administratör
  Contact
  044-309 35 27

  Frågor om ackrediteringsvillkor m.m. inom specialiserad barn- och ungdomstandvård

  Stefan Adregård, hälso- och sjukvårdstrateg, ansvarig för
  specialiserad barn- och ungdomstandvård, samt N-, S- och F-tandvård
  Contact
  044-309 35 18

  Christel Åkesson, administratör
  Contact
  044-309 35 17

  Frågor om kvalité, uppföljning samt Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB

  Barbro Persson, hälso- och sjukvårdsstrateg, ansvarig för kvalité, resultat och uppföljning
  Contact
  044-309 34 27

  Enhetschef

  Pia Bagewitz
  Contact
  044-309 30 17

 • Adresser

  Här finns alla adresser och kontaktuppgifter till Enheten för tandvårdstyrning.

  Besöksadress

  Enheten för tandvårdsstyrning
  Rådhus Skåne (Plan 3)
  Kristianstad

  Postadress

  Region Skåne
  Koncernkontoret
  Enheten för tandvårdsstyrning
  291 89  Kristianstad 

  Om ni skickar rekommenderade brev måste adressen påbörjas med Region Skåne, annars kan vi inte hämta ut sådana brev.

  Fakturaadress

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Er referens  xxxxxx *
  205 01 Malmö

  Fakturaadress vid ej patientrelaterad faktura

  Region Skåne
  Regionstyrelsen
  Enheten för tandvårdsstyrning
  Er referens xxxxxx *
  205 01 Malmö

  * Er referens avser RS-id-nummer till den som ska ha fakturan.

  Kontaktuppgifter

  Telefon 044-309 30 00 (växel)
  Contact

 • Odontologisk forskning i Region Skåne - OFRS

  Ansökan

  Ansökan om  medel för odontologisk forskning

  Forskningsanslag för Odontologisk Forskning i Region Skåne – OFRS, gällande 2016

  Medel för forskningsprojekt 2016 är tillgängligt för ansökan förutsatt vederbörliga beslut. Sökande som tidigare tilldelats medel kan söka för annat nytt projekt. Projekten kan löpa över flera år. Projektansvarig skall vara disputerad forskare och verksam i Skåne.
  Ansökningstiden utgår 2015-10-01.

  Ledigkungörelse forskningsanslag OFRS (pdf)

  Övergripande dokument

  Forskningsplan (pdf)
  Handlingsplan - odontologisk forskning (pdf)

  Kontaktuppgifter OFRS

  Caroline Olsson, administratör Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning
  telefon: 044- 309 31 74
  e-post: Contact 

  Ledningsgrupp OFRS

  Dagordning 2015-06-22 (pdf) 
  Protokoll 2015-06-22 (pdf)

  Dagordning 2015-04-13 (pdf)  
  Protokoll 2015-04-13 (pdf) 
  Bilaga 1 till protokoll 2015-04-13 (pdf)

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter