Habilitering

Arbetar du med habiliteringsfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete? Det kan till exempel vara inom vården, inom kommunal verksamhet eller på en myndighet. Här hittar du regionala habiliteringsprogram, rutiner för remisser och information om hjälpmedelsverksamheten.

Rekommendationer och riktlinjer

 • Regionala habiliteringsprogram
 • Remissrutiner
  • Barn- och ungdomshabiliteringen

   Remisskriterier

   • Personen är 0-17 år.
   • Personen har intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller rörelsenedsättning.
   • Funktionsnedsättningen ska bero på sjukdomar eller skador inom nerv- muskel- och/eller skelettsystemet.
   • Funktionsnedsättningen ska vara medfödd eller förvärvad före 17 års ålder.

   Remissuppgifter som verksamheten eller enheten behöver

   Punkterna nedan är unika för vad som ska ingå i remiss till Barn- och ungdomshabiliteringen:

   • Utredningsresultat som styrker diagnos eller funktionshinder såsom: 
    • medicinska undersökningar
    • motorisk bedömning
    • utvecklingsbedömning
    • psykologutredning
    • tal/språkbedömning
   • Bifoga kopior av relevanta utredningsresultat eller bedömningar.
   • Föräldrarna ska vara informerade om sitt barns diagnos eller funktionsnedsättning.
   • Hos barn med psykomotorisk försening, där psykologisk utvecklingsbedömning inte kunnat genomföras, måste den kliniska bilden starkt tala för att en intellektuell funktionsnedsättning föreligger.
   • Föräldrarna ska vara informerade om att den kliniska bilden starkt talar för att en intellektuell funktionsnedsättning föreligger.
   • Föräldrarna ska vara informerade om vad en remiss till Barn- och ungdomshabiliteringen innebär.

   Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

   Barnrehab Skåne

   Rehabilitering efter sjukhusvistelsen av barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

   Remisshantering efter förvärvad hjärnskada (pdf)

  • Vuxenhabiliteringen

   Remiss till Vuxenhabiliteringen (pdf)
   Medgivandeblankett till Vuxenhabiliteringen (pdf)

   Remisskriterier

   • Personen är över 18 år.
   • Personen har behov av och önskemål om habiliteringsinsatser.
   • Personen har varaktiga funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder.
   • Funktionsnedsättningen ska vara förvärvad före 17 års ålder eller vara medfödd.
   • Funktionsnedsättningen ska bero på sjukdomar eller skador inom nerv- muskel- och/eller skelettsystemet.
   • Personen omfattas inte av kommunernas habiliteringsansvar. *

   * Kommunen ska erbjuda habilitering till personer födda 1974 eller tidigare om de bor i särskilda boendeformer eller har daglig verksamhet.

   Remissuppgifter som verksamheten eller enheten behöver

   Punkterna nedan är unika för vad som ska ingå i remiss till Vuxenhabiliteringen.

   • Uppgift om god man/förvaltare om sådan finns.
   • Ev. behov av alternativ kommunikation, AKK.
   • Arbete/sysselsättning
   • Uppgifter om daglig verksamhet och/eller särskild boendeform enligt LSS eller SoL . (Detta är nödvändig information för oss för att bedöma målgruppstillhörighet)
   • Diagnos med diagnosnummer. Diagnoskod enligt ICD-10 krävs.
   • Kortfattad beskrivning av funktionsnedsättning och behov av habiliteringsinsatser.
   • Utredningsresultat som styrker diagnos och funktionsnedsättning såsom; medicinska undersökningar, psykologutredning eller andra relevanta utredningsresultat/bedömningar. Bifoga kopior på relevanta utredningsresultat/bedömningar.
   • Remissen skickas till aktuell enhet.
   • Det måste tydligt framgå att patienten är informerad om att remissen skickas till habiliteringen.

   Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

  • Syn-, hörsel- och dövverksamheten
 • Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

  Samlad information till förskrivare om olika typer av hjälpmedel som Region Skåne tillhandahåller till personer med funktionsnedsättning.

  Hjälpmedelsanvisningar på produktnivå

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter