LOL - läkare

På denna sida finner du information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer och blanketter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Skåne via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

 • Lathund för läkarvårdstaxa och ersättningstak

 • Blanketter

 • Ersättningsetablering

  Här finner du information om de regler som styr när du vill köpa eller sälja en ersättningsetablering alternativt när du vill avsluta utan att sälja.

 • Vad du som vårdgivare behöver veta

 • Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet

  Här hittar du information om vilka förutsättningar som gäller för tillfälligt vikariat samt blankett och tillvägagångssätt för anmälan.

 • Prova på verksamhet

  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslöt 2010 att införa ”Prova på verksamhet” i Hälsoval Skåne för vårdgivare verksamma enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om Ersättning för Fysioterapeuter (LOF). ”Prova på” gäller såväl för specialister i allmänmedicin som för övriga specialister som är verksamma enligt LOL. 

 • Frågor och svar

  Här finner du vanliga frågor och svar avseende att bedriva verksamhet enligt nedanstående lagar och förordningar.

  • LOL – Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
  • Förordning (1194:1121) om läkarvårdsersättning
  • LOF – Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
  • Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
  • Ersättningsetablering

   Jag funderar på att köpa en etablering, var hittar jag information?

   Information om ersättningsetableringar som är till försäljning och tillvägagångssätt vid anbudsgivning finner Du på www.tendsign.com. Första gången du besöker Visma Tendsign behöver du fylla i personuppgifter samt organisations- eller personnummer.

   Hur går jag tillväga om jag vill veta mer om en etablering som är till salu?

   Säljaren lägger in uppgifter om verksamheten i Visma Tendsign.

   Hur går budgivningen till?

   Du lägger ett bud, det belopp Du kan tänka dig att betala för etableringen. Det är ingen auktion utan den anbudsgivare som lagt det högsta budet efter ansökningstidens utgång vinner, under förutsättning att de formella kraven är uppfyllda.

   Jag ser att flera etableringar är annonserade, kan jag lägga bud på flera samtidigt?

   Ja, Du kan lägga bud på flera om du vill men bara köpa en. Om Du lagt högst bud på flera etableringar så vinner du den etablering som annonserats först.

   Jag undrar över budgivningen, kommer jag att få veta vilka bud som är lagda av andra så att jag kan förhålla mig till dem?

   Nej, budgivningen är dold.

   Kan ett företag lägga bud på en etablering?

   Nej, anbud läggs av och avtal ingås med en person.

   Vilka priser har etableringar sålts för den senaste tiden?

   Slutförda försäljningar finns publicerade på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Ersättningsetablering”.

   Kan jag innan försäljningstiden har gått ut, få besked om hur många som har lagt bud?

   Nej, det råder upphandlingssekretess.

   Om jag lägger det högsta budet och därmed får erbjudande att teckna avtal, är det då bindande eller kan jag tacka nej till erbjudandet?

   Om Du vinner budgivningen är Du bunden vid ditt anbud.

   Hur kan jag få ett samverkansavtal med Region Skåne?

   Det enda sätt du kan få ett samverkansavtal är genom att Du köper en ersättningsetablering. Information om etableringar som är till försäljning och hur detta går till finner Du på www.tendsign.com.

   Kan verksamheten utövas var som i Region Skåne?

   Ja.

   Kan jag sälja min etablering?

   Ja om kraven i lagen är uppfyllda. Mer information finns på: vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Ersättningsetablering”.

  • Ledighet

   Kan jag vara ledig på deltid för t.ex. studier?

   Ja, om orsaken är någon av de anledningar som beskrivs i lagen och Du styrker din ledighet med dokument/intyg.

   Kan jag ansöka om att ha vikarie?

   Ja enligt LOL och LOF §10 kan man i vissa fall ansöka om vikarie. Ansökan ska skickas in till Region Skåne senast tre veckor innan vikariatet avses påbörjas. Till ansökan ska dokumentation som styrker rätten till vikariat samt bevis om vikariens kompetens enligt särskilt formulär bifogas. Vid vård av barn sker bedömning enligt samma principer som gäller för anställda inom Region Skåne. Mer information finns på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och ”Anmälan om tillfälligt vikariat/ledighet”.

   Om jag blir sjuk, kan jag då ha vikarie?

   Ja, det kan Du. Dock måste sjukledigheten styrkas med ett läkarintyg som följer Socialstyrelsens föreskrift om utfärdande om intyg inom hälso- och sjukvården SOSFS 2005:29 och den s.k. DFA-kedjan:

   • Diagnos
   • Funktionsnedsättning
   • Aktivitetsbegränsning, denna ska beskrivas så att man förstår att den är en följd av angiven diagnos, observerade symtom (status) och en följd av beskriven funktionsnedsättning.

   För att undvika risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning/enhet som vårdgivaren eller intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där det är risk för jäv inte att accepteras. Vid bedömning av vad som anses vara jäv hämtas vägledning från Förvaltningslagen (1986:223) §11 och 12. Vid bedömning av rätten till vikarie p.g.a. sjukdom tar Hälso- och sjukvårdsavdelningen hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet.

   Kan jag frångå kravet på heltidsverksamhet?

   Nej, du kan inte frångå kravet i lagen men du kan ansöka om ledighet utifrån de skäl som anges i samma lag.

   Får jag arbeta som vikarie hos annan vårdgivare?

   Nej, vårdgivare med vårdavtal enligt LOU eller LOV samt vårdgivare i ”egen regi” får inte i sin verksamhet anlita vårdgivare som är verksamma enligt LOL och LOF. Detta finns beskrivet i Lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi 5 e §. Landstinget ska fatta beslut om att ingå En förutsättning för att arbeta hos annan vårdgivare är att Du säger upp din rätt till etablering.

  • Ekonomi/Ersättning

   Förändras mitt ersättningstak när jag är ledig?

   Om Du är ledig p.g.a. sjukdom, semester, kurser, forskning etc. så förändras inte ditt tak. Om Du däremot har sjukpension reduceras ersättningstaket. Har du frågor, kontakta Vårdgivarservice.

   Jag har köpt en etablering och ska starta min verksamhet i maj månad, vad får jag för ersättningstak?

   Ersättningstaket beräknas på det antal månader som Du innehar din etablering m a o i detta fall 7 månader. Har du frågor, kontakta Vårdgivarservice.

   Hur ofta ska jag skicka in F-skattesedel från Skatteverket?

   En gång per år. Skattesedeln ska avse antingen person eller företag beroende på var du begärt att ersättningen ska sättas in.

   Jag har köpt ny utrustning till verksamheten, får jag då högre ersättning?

   Nej. För att erhålla ersättning enligt arvodeskategori B krävs dels att Du har avancerad utrustning och flera behandlingsrum, dels att Du har anställt assisterande personal samt slutligen kan redovisa kostnaderna för dessa. För mer information och ansökningshandlingar se http://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lof och under fliken ”Arvodeskategori A- och B-mottagning”.

   Ovanstående avser endast fysioterapeuter.

   Hur gör jag för att få särskilt arvode?

   Särskilt arvode kan fås inom särskilda områden, för mer information se http://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lof och under fliken ”Särskilt arvode”.

   Yrkeserfarenheten styrks med tjänstgöringsintyg. Har du arbetat som fysioterapeut i eget företag kan du be t.ex. en kollega att skriva ett intyg. Alla intyg avseende yrkeserfarenhet och genomförda utbildningar/kurser ska vara vidimerade. Om du arbetat deltid kommer denna arbetstid att omräknas till heltid.

   Ovanstående avser endast fysioterapeuter.

   Varifrån får jag information om koder som behövs i verksamheten?

   I informationsbrevet som erhålls en tid innan verksamheten ska starta finns uppgift om olika koder.

   Hur ska jag redovisa min produktion för att få ersättning?

   Följ anvisningarna i ditt Informationsbrev som du erhöll inför start av Din verksamhet. Vid behov kontakta Vårdgivarservice.

   Får jag någon ersättning utöver mitt samverkansavtal?

   Nej, all ersättning regleras i samverkansavtalet.

   Var hittar jag information om min ersättning från Region Skåne?

   Ersättningen enligt förordningarna för LOL och LOF hittar Du på vardgivare.skane.se under fliken ”Uppdrag & Avtal”.

   Vilka ersättningar är det som betalas ut?

   Källan till all ersättning är registreringar gjorda i PRIVA-kompatibelt program/Priva Webb.

   Vart ska jag vända mig om jag har frågor angående mitt fakturaunderlag?

   Kontakta Vårdgivarservice med Dina frågor

   Vart ska jag vända mig om jag har frågor angående tolkersättningen?

   Ersättning utgår endast för anlitad tolk som hänvisats av Region Skåne.

   Information finns på: vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/boka-tolk/.

  • Patientadministration

   Får jag ta ut vilka patientavgifter jag vill?

   Nej, vårdgivaren ska ta ut patientavgifter enligt Region Skånes regelverk och detta ska finnas tydligt angivet på mottagningen. För mer information se: http://vardgivare.skane.se/patientadministration/avgifter-och-prislistor/

   Ska jag utfärda högkostnadskort och frikort till patienterna?

   Ja, det ingår i uppdraget. Högkostnadskort beställs på Mediq, frikort beställs hos Vårdgivarservice.

   Hur vet jag att patienten har frikort?

   Ta för vana att fråga patienten om de har ett frikort, om de har det och det trots det inte syns i systemet, kontakta Vårdgivarservice som eventuellt har uppgifter om frikortet.

   Kan jag ta emot patienter från andra landsting och andra länder?

   Du kan finna information på:
   Lathund - vård för personer från andra landsting/länder samt asylsökande och papperslösa (pdf)

   Kan jag remittera till vilken vårdgivare som helst?

   Inom Region Skåne kan man remittera till andra vårdgivare med följande undantag: Remiss för behandling enligt Rehabiliteringsgarantin, som riktas till medborgare 16-70 år, och omfattar behandling med Kognitiv Beteendeterapi, KBT och i Multimodalt Smärtteam, MMS; kan endast utfärdas av den vårdenhet inom Hälsoval Skåne, där patienten är förtecknad.

  • Kvalitets- och ledningssystem

   Var kan jag hitta information om hur jag ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?

   Titta i anvisningarna i SOSFS 2011:9.

   Har Region Skåne rätt att följa upp vårdgivarens verksamhet?

   Ja, detta kan ske i enlighet med gällande lagstiftning.

   Ska jag lämna någon verksamhetsuppföljning och hur går det i så fall till?

   Ja, Du ska årligen till Region Skåne lämna en redovisning med bl.a. uppgifter om mottagningens personal, medicinteknisk utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antal patientbesök. Uppföljningen lämnas digitalt under första kvartalet. Du får ett informationsbrev om hur detta går till.

  • Medicinsk service och hjälpmedel

   Måste jag använda särskilda koder vid beställning av produkter, läkemedel och medicinsk service?

   Ja

   Hur ska jag få de koder jag behöver?

   Du finner Dina koder i Ditt informationsbrev.

   Kod för beställning av inkontinenshjälpmedel beställer Du enligt anvisningar på www.skane.se/inkontinensportalen.

   För beställning av språktolk hämtas information på vardgivare.skane.se under LOL/LOF och under ”Relaterat”.

   Vem betalar förbruknings- och sjukvårdsartiklar som jag ordinerar?

   För läkare verksamma enligt LOL står Hälso- och sjukvårdsnämnden för kostnaden.

   Har jag rätt att ordinera hjälpmedel?

   Detta regleras i Region Skånes hjälpmedelshandbok. Upphandlade leverantörer av dessa hjälpmedel ska anlitas. För mer information se: vardgivare.skane.se/patientadministration/trycksaker/handbocker/hjalpmedelshandboken/.

  • IT

   Vart vänder jag mig kring IT-frågor avseende de program som Region Skåne tillhandahåller?

   Kontakta Contact.

   Jag har problem med PRIVA, vad gör jag?

   Kontakta Vårdgivarservice som kan hjälpa Dig.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter