Dödsfallshantering

Regler och rutiner för dödsfallshantering inom och utanför vårdinrättning. 

 • Blanketter vid dödsfall

  Oavsett var dödsfallet har skett ska följande blanketter fyllas i:

 • Transport av avliden

  Region Skånes bårhus omhändertar avlidna från såväl sjukhusen som primärvården och upptagningsområdet i övrigt. 

  Genom enhetliga och tydliga riktlinjer är målet att vården ska utföras på lika villkor och med respekt för den enskilda människans värdighet. Mer information finns i "Handbok för dödsfall utanför vårdinrättning" i fliken under denna.

  Transport

  Transport av avliden från vårdinrättning kan beställas via transportorganisationen på respektive sjukhus, utom i Malmö där beställningen sker via beställningscentralen på telefon 040-33 12 00 

  Övriga transporter av avliden från kommun, privata eller eget boende, kontakta önskad begravningsbyrå eller Etikbolaget på telefonnummer 0709-78 20 25

  Vid transport till rättsmedicinsk obduktion ansvarar polismyndigheten för transporten.

  Registrering

  Avlidna som inkommer till bårhuset ska registreras. Registreringen görs av bårhusvaktmästare, transportör eller begravningsentreprenör. Bårhusmeddelandet utgör underlag för inregistrering. Avlidna ska även vara märkta med armbindel namn/personnummer samt medföljande transportsedel/bårhusmeddelande (se fliken ovan, "Blanketter vid dödsfall") med övrig aktuell information. Transportsedeln undertecknas av ansvarig för inlämning.

  Placering av kroppen

  Kroppen ska placeras på en bår eller bårvagn som sedan placeras i ett kylrum eller kylfack enligt bruk på respektive ort. Lakan ska täcka kroppen, transportsedel och eventuell obduktionsremiss ska fästas väl synligt på lakanet. Undantag gäller för avliden som ska till rättsmedicin i Lund (polisfall), dessa placeras i ett kylrum märkt "rättsmedicin".

  Tvagning/tvagningsrum

   Bårhusen förfogar över lämpligt tvagningsrum. Rummen kan bokas på angivna telefonnummer till respektive sjukhus. Beställaren debiteras för lokalhyra av Region Skåne.

  Visning

  Bokningar och visningar sker via sjukhuskyrkans beredskap eller med avtalad entreprenör. Bårhusvaktmästarna utför inte visningar.

  Visning ska i första hand ske under dagtid på akutmottagning, vårdavdelning, eller på det boende där den avlidne vistats, i samråd med vårdpersonal. Under dagtid måndag-fredag, klockan 08.00-14.30 kan bårhusvaktmästare kontaktas av sjukhuskyrkans präst i beredskap eller av entreprenör för förberedelse av visning.

  Visningar under helger eller kvällar bör endast genomföras i ytterst speciella situationer. För bokning av visning samt som stöd under visningen kontakta – externt på telefon 044-309 30 00 eller internt via växeln på telefon 99, (uppge vilken ort det gäller). Du kan också kontakta beställningscentralen i Malmö, telefon 040-33 12 00 för kontakt av lokal entreprenör som utför visningen. Bedömning av visning under helg eller kvällar görs av sjukhuskyrkans beredskap.

  Utlämning av avliden

  Utkvittering av avliden kan tidigast ske tre dagar efter dödsfallet vid tveksamhet gällande obduktion. Ska obduktion inte utföras finns ingen tidsregel för utlämning av avliden. Efter utkvittering har begravningsentreprenör, kyrka eller anhörig övertagit ansvaret för kroppen. All kommunikation angående tvagning, svepning, kistläggning, visning, bisättning med mera ska fortsättningsvis ske med den som utkvitterat kroppen (oftast begravningsentreprenör).

 • Region Skånes bårhus

  Tillsynsansvaret för Region Skånes bårhus är delegerat till Regionservice.

  Bårhusen är bemannade vardagar mellan klockan 07:00 - 15:30. 

  Telefon

  • Helsingborg: 042-406 19 76
  • Hässleholm: 0451-29 87 14
  • Kristianstad: 044-309 19 85
  • Landskrona: 0418-454392
  • Lund:  046-17 34 20
  • Malmö: 040-33 68 34
  • Trelleborg: 0410-554 74
  • Ystad: 0411-99 56 35
  • Ängelholm: 0431-817 00
 • Handbok för dödsfall utanför vårdinrättning
 • Obduktion, inplantat och vävnad

  Klinisk obduktion och uttag av inplantat

  Beslut om klinisk obduktion, så kallad dödsorsaksobduktion, fattas av läkare. Inför klinisk obduktion ska ”Obduktionsremiss” skrivas av den läkare som utfärdar dödsbeviset eller av behandlingsansvarig läkare som utfärdar dödsorsaksintyget. Obduktionsremissen och journal ska medfölja den avlidne. Du hittar blanketten via följande länk.

  Obduktionsremiss (pdf) 

  Klinisk obduktion och implantat (pdf)

  Rättsmedicinsk undersökning

  Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till våra specialister i rättsmedicin.

  Rättsmedicin i Lund

  Vävnadsdonation och vävnadsbanken

  Vävnadsdonation

  Tillvaratagandet av vävnader från avlidna utgör en viktig del i processen att hjälpa människor till ett drägligare liv.

  Vävnadsdonation från avlidna:

  Rättsmedicinalverket riktlinjer vid organdonation

  Vävnadsbanken 

  Vävnadsbanken tillhandahåller humana vävnader framför allt för transplantationsändamål men kan också tillhandahålla vävnader för annat medicinskt ändamål. 

  På Vävnadsbanken tillvaratar man hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation.

  Nedan hittar du samlad information om vävnadsbanken, som bland annat regler för handläggande av vävnadsdonation.

   Vävnadsbanken (SUS webbplats) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter