Vård i andra landsting - utomlänsvård

Patienter kan remitteras till vårdinrättning i annat landsting än hemlandstinget. Här hittar du information om remittering av skånsk patient till annat landsting, och mottagande av patient från annat landsting. 

Utomlänsvård är reglerat i:
Riksavtal för utomlänsvård (pdf)
Regionavtalet (Södra regionvårdsnämnden)

Patienter kan remitteras till vårdinrättning i annat landsting än hemlandstinget (där patienten är bosatt). Orsaken till remittering kan vara medicinska skäl eller fritt vårdsökande. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande till samtliga vårdenheter.

Vård inom/utom södra sjukvårdsregionen

Inom Södra sjukvårdsregionen kan patienter boende i något av de fyra landstingen; Skåne, Blekinge, Halland eller Kronobergs läns landsting fritt söka vård utan remiss till vårdcentral (offentliga och privat bedrivna) och till offentligt bedrivna sjukhus, dock ej högspecialiserad vård. Då patienten söker fritt till privata vårdgivare behöver patienten också en remiss/betalningsförbindelse (denna remiss ska stärka patientens fria vårdsökande) från hemlandstinget.

Fritt vårdsökande gäller också till övriga landsting med undantag av kostnadskrävande (över halva prisbasbeloppet) vård och högspecialiserad vård. Då patienten söker till privata vårdgivare med vårdavtal behövs alltid remiss/betalningsförbindelse.

Kontakt - funktion för att vidareförmedla utomlänsremisser (SKL)

 • Om blanketten remiss/betalningsförbindelse

  Blanketten remiss/betalningsförbindelse är förtydligad och ska användas vid utomlänsvård. 

  Blanketten remiss/betalningsförbindelse (pdf)

  Remissblanketter beställs via webbshop på Mediq Sverige AB.  Ring 0770-11 11 00 menyval 1, så tilldelas du ett lösenord på några minuter. Därefter loggar du in, lägger artiklarna i varukorgen och skickar beställningen.

  De verksamheter som använder sig av egna remissblanketter eller e-remiss vid utomlänsvård ska kolla dessa och komplettera i enlighet med framtagen remissblankett.  

 • Information till vårdpersonal inom Hälsoval Skåne, familjeläkare och nationella taxan

  ”Riksavtal för utomlänsvård” är reviderat och gäller fr o m 1 maj 2011. Den största förändringen är att privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget inte kan ta emot patienter för (planerad) utomlänsvård direkt. 

  Patienter kan liksom tidigare remitteras för vård till 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik.

  Remittering av skånsk patient till annat landsting

  Hemlandsting som behöver remittera patient till privat vård i annat landsting måste skicka remiss till central kontakt i det berörda landstinget. Denna centrala kontakt kontrollerar att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren.Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare vars avtal anger att det är tillåtet att ta emot utomlänspatienter. Den privata vårdgivaren fakturerar det landsting man har avtal med och det i sin tur fakturerar berört hemlandsting/inremitterande landsting.

  Vid remittering av patient bosatt i Skåne till vårdgivare i annat landsting ska remiss/betalningsförbindelse skickas till verksamhetschef vid specialiserad klinik på sjukhus inom Region Skåne. 

  Remiss/betalningsförbindelse

  I samband med genomförandet av ”Riksavtal-utomlänsvård” har en översyn gjorts kring hantering av remiss/betalningsförbindelse i Skåne och tillämpningar har tagits fram.

  Skåne har sedan tidigare en remisshantering enligt SOSFS 2004:11 samt regionalt tillägg, sett ur medicinskt ansvar för patienten. Vad som gäller för remisshantering och tillämpningar finns här: 

  Remisshantering

  Denna kompletteras nu med hantering i perspektivet betalningsförbindelse enligt gällande Riksavtal- utomlänsvård.

  Blanketten Remiss/betalningsförbindelse har två funktioner;

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse. 

  När det gäller remissen som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna Remiss/betalningsförbindelse enligt gällande Riks- och Regionavtal. 

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver anhörig med och om sjukresa gäller.

  Mottagande av patient bosatt i landsting utanför Skåne

  Liksom tidigare kan 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik

  ta emot patient som remitterats från annat landsting eller partient som söker fritt, under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och Regionvårdsavtalet följts.

  Privata vårdgivare med vårdavtal kan inte ta emot patient från andra landsting utanför Skåne utan remiss/betalningsförbindelse som kommer via central kontakt i Region Skåne.

  Detta gäller både när behandlade läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting än hemlandstinget.

  För privat vårdgivare med vårdavtal gäller följande för att få ersättning för vård och behandling till utomlänspatienter: besök (vårdtillfälle) ska registreras i patientadministrativa systemet och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar sedan respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård.

  Remiss/betalningsförbindelse ska bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättningen.

  Vid remittering/hänvisning inom Region Skåne

  Vid remittering av patienter bosatta (folkbokförda) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten: Remiss, konsultation. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande för patienter. Privata vårdgivare kan också remittera patient till vårdgivare inom Skåne.

  Ytterligare information

  Frågor besvaras av din avtalsförvaltare/kontakt på Region Skåne.

 • Information till privat vårdgivare med vårdavtal

  Information för privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

  Landstingets möjligheter att sluta kontrakt med privata vårdgivare som ger utomlänsvård (pdf)

  ”Riksavtal för utomlänsvård” är reviderat och gäller fr o m 1 maj 2011. Den största förändringen är att privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget inte kan ta emot patienter för (planerad) utomlänsvård direkt. 

  Patienter kan liksom tidigare remitteras för vård till 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik.

  Remittering av skånsk patient till annat landsting

  Hemlandsting som behöver remittera patient till privat vård i annat landsting måste skicka remiss till central kontakt i det berörda landstinget. Denna centrala kontakt kontrollerar att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren.Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare vars avtal anger att det är tillåtet att ta emot utomlänspatienter. Den privata vårdgivaren fakturerar det landsting man har avtal med och det i sin tur fakturerar berört hemlandsting/inremitterande landsting.

  Vid remittering av patient bosatt i Skåne till vårdgivare i annat landsting ska remiss/betalningsförbindelse skickas till verksamhetschef vid specialiserad klinik på sjukhus inom Region Skåne. 

  Remiss/betalningsförbindelse

  I samband med genomförandet av ”Riksavtal-utomlänsvård” har en översyn gjorts kring hantering av remiss/betalningsförbindelse i Skåne och tillämpningar har tagits fram.

  Skåne har sedan tidigare en remisshantering enligt SOSFS 2004:11 samt regionalt tillägg, sett ur medicinskt ansvar för patienten. Vad som gäller för remisshantering och tillämpningar finns här: 

  Remisshantering

  Denna kompletteras nu med hantering i perspektivet betalningsförbindelse enligt gällande Riksavtal- utomlänsvård.

  Blanketten Remiss/betalningsförbindelse har två funktioner;

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse. 

  När det gäller remissen som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna Remiss/betalningsförbindelse enligt gällande Riks- och Regionavtal. 

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver anhörig med och om sjukresa gäller.

  Mottagande av patient bosatt i landsting utanför Skåne

  Liksom tidigare kan 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik

  ta emot patient som remitterats från annat landsting eller partient som söker fritt, under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och Regionvårdsavtalet följts.

  Privata vårdgivare med vårdavtal kan inte ta emot patient från andra landsting utanför Skåne utan remiss/betalningsförbindelse som kommer via central kontakt i Region Skåne.

  Detta gäller både när behandlade läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting än hemlandstinget.

  För privat vårdgivare med vårdavtal gäller följande för att få ersättning för vård och behandling till utomlänspatienter: besök (vårdtillfälle) ska registreras i patientadministrativa systemet och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar sedan respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård.

  Remiss/betalningsförbindelse ska bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättningen.

  Vid remittering/hänvisning inom Region Skåne

  Vid remittering av patienter bosatta (folkbokförda) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten: Remiss, konsultation. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande för patienter. Privata vårdgivare kan också remittera patient till vårdgivare inom Skåne.

  Ytterligare information

  Frågor besvaras av din avtalsförvaltare/kontakt på Region Skåne.

 • Information till vårdpersonal i offentlig verksamhet

  Information till vårdpersonal inom offentligt driven verksamhet.

  ”Riksavtal för utomlänsvård” är reviderat och gäller fr o m 1 maj 2011. Den största förändringen är att privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget inte kan ta emot patienter för utomlänsvård direkt. 

  Patienter kan liksom tidigare remitteras för vård till 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik.

  Remittering av skånsk patient till annat landsting

  Hemlandsting som behöver remittera patient till privat vård i annat landsting måste skicka remiss till central kontakt i det berörda landstinget. Denna centrala kontakt kontrollerar att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren.
  Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare vars avtal anger att det är tillåtet att ta emot utomlänspatienter. 
  Den privata vårdgivaren fakturerar det landsting man har avtal med och det i sin tur fakturerar berört hemlandsting/inremitterande landsting.

  Remiss/betalningsförbindelse 

  I samband med genomförandet av ”Riksavtal-utomlänsvård” har också en översyn gjorts kring hantering av remiss/betalningsförbindelse i Skåne och tillämpningar har tagits fram.

  Skåne har sedan tidigare en remisshantering enligt SOSFS 2004:11 samt regionalt tillägg, sett ur medicinskt ansvar för patienten. Vad som gäller för remisshantering och tillämpningar finns på sidan för remisshantering. Denna kompletteras nu med hantering i perspektivet betalningsförbindelse enligt gällande Riksavtal- utomlänsvård.

  Remisshantering

  Blanketten Remiss/betalningsförbindelse har två funktioner;

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse. 

  När det gäller remissen som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna Remiss/betalningsförbindelse enligt gällande Riks- och Regionavtal. I vissa fall kan den så kallade kontakt-funktionen godkänna betalningsförbindelsen.

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver anhörig med och om sjukresa gäller.


  Mottagande av patient bosatt i landsting utanför Skåne

  Liksom tidigare kan 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik

  ta emot patient som remitterats från annat landsting eller partient som söker fritt, under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och Regionvårdsavtalet följts.

  Privata vårdgivare med vårdavtal kan inte ta emot patient från andra landsting utanför Skåne utan remiss/betalningsförbindelse som kommer via central kontakt i Region Skåne.

  Detta gäller både när behandlade läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting än hemlandstinget.

  För privat vårdgivare med vårdavtal gäller förljande för att få ersättning för vård och behandling till utomlänspatienter: besök (vårdtillfälle) ska registreras i patientadministrativa systemet och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar sedan respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård.

  Remiss/betalningsförbindelse ska bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättning .

  Vid remittering/hänvisning inom Region Skåne

  Vid remittering av patienter bosatta (folkbokförda) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten: Remiss, konsultation.

 • Information till verksamhetschef på offentligt drivet sjukhus

  Riksavtal för utomlänsvård är reviderat och gäller fr o m 1 maj 2011.

  Den största förändringen är att privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget inte kan ta emot patienter för (planerad) utomlänsvård direkt.

  Patienter kan liksom tidigare remitteras för vård till 
  - sjukhus som bedrivs offentligt
  - vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  - privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning 
  och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik.

  Verksamhetschefens ansvar 

  Verksamhetschef för specialiserad vård på sjukhus som bedrivs av landstinget, ska godkänna och underteckna remiss/betalningsförbindelse för att den ska bli giltig som betalningsförbindelse för vård i annat landsting. Dessa verksamhetschefer har ansvar för remisshantering inom verksamheten och för att det finns tydliga rutiner som tillämpas och fungerar, samt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om gällande regelverk och rutiner.

  Dessa verksamhetschefer ska också godkänna remiss/ betalningsförbindelse när patient är i behov av vård i landsting utanför Skåne (hemlandstinget). I samband med att Riksavtalet nu revideras gör också Region Skåne en genomgång av gällande rutiner och uppdaterar samt dokumenterar tillämpningar som gäller. Verksamhetschefen kan även bli kontaktad av remittent utanför kliniken. Det kan vara privat vårdgivare i Skåne, eller vårdgivare från annat landsting, för godkännande av remiss/betalningsförbindelse.

  Kostnadsansvar för vård i andra landsting

  Kostnadsansvaret för vård utanför Skåne fortsätter vara en del av Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar. Verksamhetschef har nämndens förtroende att sköta remisshanteringen på ett kostnadseffektivt sätt. 
  Detta innebär att när vård och behandling finns i Skåne ska patienten i första hand remitteras till rätt vårdnivå inom hemlandstinget. När patienten väljer att att söka vård utanför hemlandstinget enligt Riksavtalet 4 § ska verksamhetschefen utfärda betalningsförbindelsen.

  Vid verksamhetschefens frånvaro kan tillförordnad verksamhetschef i dennes ställe godkänna remiss/betalningsförbindelse.

  Remittering av skånsk patient till annat landsting

  Hemlandsting som behöver remittera patient till privat vård i annat landsting måste skicka remiss till central kontakt i det berörda landstinget. Denna centrala kontakt kontrollerar att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren. Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare vars avtal anger att det är tillåtet att ta emot utomlänspatienter. Den privata vårdgivaren fakturerar det landsting man har avtal med och det i sin tur fakturerar berört hemlandsting/inremitterande landsting.

  Remiss/betalningsförbindelse

  I samband med genomförandet av ”Riksavtal-utomlänsvård” har också en översyn gjorts kring hantering av remiss/betalningsförbindelse i Skåne och tillämpningar har tagits fram.

  Skåne har sedan tidigare en remisshantering enligt SOSFS 2004:11 samt regionalt tillägg, sett ur medicinskt ansvar för patienten. Vad som gäller för remisshantering och tillämpningar finns här: Remisshantering. Denna kompletteras nu med hantering i perspektivet betalningsförbindelse enligt gällande Riksavtal- utomlänsvård.

  Blanketten Remiss/betalningsförbindelse har två funktioner;

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse. 

  När det gäller remissen som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna Remiss/betalningsförbindelse enligt gällande Riks- och Regionavtal. I vissa fall kan den så kallade centrala kontakten, godkänna betalningsförbindelsen.

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver anhörig med och om sjukresa gäller. 

  För mottagande av patient bosatt i landsting utanför Skåne.

  Liksom tidigare kan  

  • sjukhus som bedrivs offentligt
  • vårdcentraler som bedrivs offenligt och privat  
  • privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
  • ta emot patient som remitterats från annat landsting eller som söker fritt, under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och Regionvårdsavtalet följts.

  Privata vårdgivare med vårdavtal kan inte ta emot patienter från andra landsting utanför Skåne utan remiss/betalningsförbindelse som kommer via den centrala kontakten i Skåne. 

  Detta gäller både när behandlade läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting än hemlandstinget.

  För privat vårdgivare med vårdavtal gäller följande för att få ersättning för vård och ehandling till utomlänspatient: besök (vårdtillfälle) ska registreras i patientadministrativa systemet och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar sedan respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård. Remiss/betalningsförbindelse ska bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättning.

  Remittering/hänvisning inom Region Skåne

  Vid remittering av patient bosatt (folkbokförd) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten Remiss/konsultation. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande för patienter.