Vård i andra landsting - utomlänsvård

Här hittar du som verksamhetschef, läkare och övrig vårdpersonal inom den offentligt finansierade vården (privat och offentlig verksamhet) information om regler och rutiner för utomlänsvård.

Rutiner för utomlänsvård fr o m 1 januari 2015

 • Läkemedel

  Läkemedelsförskrivning i öppenvård ska hanteras på samma sätt till utomlänspatienter som till patienter folkbokförda i Region Skåne. Utomlänspatienters läkemedel ska bekostas av patientens eget landsting.

  Förskrivning av läkemedel för utomlänspatienter (pdf)

 • Remittering/fritt vårdsökande av skånsk patient till annat landsting

  Patienter kan remitteras till vårdinrättning i annat landsting än hemlandstinget (där patienten är bosatt). Orsaken till remittering kan vara medicinska skäl eller fritt vårdsökande. Inom Skåne gäller fritt vårdsökande till samtliga vårdenheter.

  • Ansvar för remisshantering

   Region Skåne har fastställt att det är verksamhetschef för specialiserad vård på sjukhus som bedrivs av landstinget, som ska godkänna och underteckna remiss/betalningsförbindelse (specialistvårdsremiss) för att den ska bli giltig som betalningsförbindelse för vård i annat landsting. Dessa verksamhetschefer har ansvar för remisshantering inom verksamheten och för att det finns tydliga rutiner som tillämpas och fungerar, samt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om gällande regelverk och rutiner.

   Verksamhetschefen kan även bli kontaktad av remittent utanför kliniken. Det kan vara en privat vårdgivare i Skåne, eller en vårdgivare från annat landsting, för godkännande av remiss/betalningsförbindelse.

   Vid verksamhetschefens frånvaro kan tillförordnad verksamhetschef i dennes ställe godkänna remiss/betalningsförbindelse.

   Kostnadsansvar för vård i annat landsting har hälso- och sjukvårdsnämnden. 

  • Remittering till sluten vård

   Patienter kan liksom tidigare remitteras till sluten vård på grund av medicinska skäl. Samma gäller vid hantering av vårdgarantin. Då används blanketten remiss/betalningsförbindelse. Samma blankett används även när patienter önskar fritt söka sluten vård i annat landsting. När patienter önskar söka vård i annat landsting gäller inte ersättning för sjukresa eller ersättning för andra kostnader. Merkostnader i samband med fritt vårdsökande utanför Skåne har patienten själv ansvar för.

  • Remittering av patient till privat vård i annat landsting

   När patient behöver remitteras för vård hos privat vårdgivare med kontrakt i annat landsting kan remiss skickas direkt till privat vårdgivare under förutsättning att de i sitt avtal har att ta emot utomlänspatienter. Vid osäkerhet kring vad som gäller enligt kontraktet/avtalet kan central kontaktfunktion kontaktas för information om vad som gäller i berört landsting och om möjligheten att remittera till berörd vårdgivare som landstinget har kontrakt med.

   Den centrala kontaktfunktionen kan kontrollera att den aktuella vårdgivaren kan ta emot (utifrån gällande avtal) och förmedlar sedan remissen vidare till vårdgivaren. Vårdlandstinget kan endast förmedla remiss till privat vårdgivare vars avtal anger att det är tillåtet att ta emot utomlänspatienter. Den privata vårdgivaren fakturerar det landsting man har avtal med och detta vårdlandsting fakturerar berört hemlandsting/inremitterande landsting.

   På följande sida hittar du kontaktuppgifter till central funktion som vidareförmedlar remisser.

   Kontaktuppgifter inom respektive landsting (SKL)

  • Medicinsk service

   Patienter kan fritt söka medicinsk service, de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs för diagnostik i samband med vård/behandling i öppen vård. När patienten önskar att provtagning/undersökning görs i annat landsting ska önskemålet tillgodoses. Behandlande läkare/behörig personal hos vårdlandsting eller hemlandsting ska ordinera och beställa laboratorie- och röntgenundersökning hos önskad medicinsk serviceverksamhet under förutsättning att den är offentligt finansierad (offentlig bedriven verksamhet eller privat bedriven med kontrakt med ett landsting). 

  • Förskrivning av hjälpmedel

   Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter på samma sätt som för bosatta i Skåne upp till en kostnad för hjälpmedel upp till 10 000 kr. För hjälpmedel som behövs vid vistelse i Skåne som har en kostnad över 10 000 kr ska alltid patientens hemlandsting kontaktas. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare eller andra skäl.  

 • Remittering/fritt vårdsökande till öppen vård

  Patienter har sedan många år kunnat fritt söka öppen vård hos andra landsting. Dock har det funnits vissa begränsningar, exempelvis har fritt vårdsökande inte gällt högspecialiserad vård, vaccination, intyg eller åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada. Från den 1 januari 2015 finns inga sådana begräsningar. När patienter fritt söker vård behövs ingen remissblankett, med undantag för de patienter som kommer från hemlandsting som har krav på remiss. Sådant krav från hemlandstinget gäller också när patienter söker vård hos annat landsting.

  Nytt från 1 januari 2015 är att även vårdlandstingets remissregler gäller vid fritt vårdsökande i annat län.

  Landstingens krav på remiss i öppen vård (SKL)

  Patienter kan liksom tidigare remitteras till öppen vård på grund av medicinska skäl. Samma gäller vid hantering av vårdgarantin. Då används blanketten remiss/betalningsförbindelse.  När hemlandsting har krav på remiss och patienter önskar fritt söka vård kan blanketten remiss-konsultation användas.

  Läs mer om blanketterna under rubriken "Blanketter: Remiss/betalningsförbindelse samt remiss-konsultation". 

  Fritt vårdsökande inom Södra sjukvårdsregionen
  Patienter hemmahörande i Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Region Halland, Landstinget i Blekinge samt Region Kronoberg)  har rätt att fritt söka öppen vård  i annat landsting.  Därutöver kan patienter inom ramen för Regionavtalet fritt söka sluten vård inom dessa landstings länssjukvård och närsjukvård samt  specialisttandvård i Södra sjukvårdsregionen oavsett om verksamheten sker i offentlig regi eller i privat regi med offentlig finansiering.
  Se Regionavtalet

  Ersättning

  Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får i ett annat landsting, under förutsättning gällande remissregler följts. Se ovan. 

  Patientavgifter
  En patient som söker vård i annat landsting betalar vårdlandstingets avgifter. Högkostnadsskydd gäller.

  Rätt att välja vårdcentral  - ”lista sig” i annat län
  En patient som så önskar kan från 1 januari välja att lista sig vid en vårdcentral i annat län. Att lista sig på en vårdcentral i annat län ger inte förtur till vård. Medicinsk prioritering gäller. Möjlighet finns också att patient kan fortsätta vara listad på vårdcentral i hemlandstinget och vid behov söka vård i annat landsting, utan att lista sig hos vårdlandstinget. Patienten har också möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. När en invånare är listad inom primärvården utanför sitt eget hemlandsting ersätts vårdlandstinget av patientens hemlandsting per besök/motsvarande på samma sätt som hitintills. Nivån på ersättningen är reglerad i regional prislista, mellanlänsavtal med prislista eller i kontrakt med privat vårdgivare.

 • Mottagande av patient från annat landsting

  Följande vårdenheter kan, liksom tidigare, ta emot patient som remitterats från annat landsting eller som söker fritt. Detta under förutsättning att hemlandstingets remisskrav och reglerna i Riks- och regionvårdsavtalet följs. Detta gäller både när behandlande läkare i annat landsting behöver remittera patienten för vård i Skåne och när patient önskar söka vård i annat landsting än hemlandstinget. Enheterna är:

  • sjukhus som bedrivs offentligt och sjukhus som har avtal med Region Skåne
  • vårdcentraler som bedrivs av offentliga och privata vårdgivare 
  • privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning
   och sjukgymnast enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
  • privata vårdgivare som har avtal/kontrakt med Region Skåne och att vårdgivaren enligt avtalet ska ta emot patienter från andra landsting

  På följande sida under rubriken "Vanliga frågor och svar" uppdateras löpande frågor och svar om patientlagen.

  Patientlagen

  • Ersättning för privata vårdgivare

   För privat vårdgivare gäller följande för att få ersättning för vård och behandling till utomlänspatient: besök/åtgärd (vårdtillfälle) ska registreras i patientadministrativa systemet (PASIS eller PRIVA) och faktureras Region Skåne. Region Skåne fakturerar därefter respektive patients hemlandsting för kostnaderna enligt Riksavtal för utomlänsvård. Ersättning för vårdkostnader framgår av avtalet/ersättningslag. När krav finns på remiss/betalningsförbindelse ska denna bifogas samlingsfakturan för senaste månadens verksamhet, i annat fall uteblir ersättning.

  • Medicinsk service

   Patienter kan fritt söka medicinsk service, de laboratorie- och röntgenundersökningar som behövs för diagnostik i samband med vård/behandling i öppen vård. När patienten önskar att provtagning/undersökning görs i annat landsting ska önskemålet tillgodoses. Behandlande läkare/behörig personal hos vårdlandsting eller hemlandsting ska ordinera och beställa laboratorie- och röntgenundersökning hos önskad medicinsk serviceverksamhet under förutsättning att den är offentligt finansierad (offentlig bedriven verksamhet eller privat bedriven med kontrakt med ett landsting). 

  • Förskrivning av hjälpmedel och läkemedel

   Förskrivning av hjälpmedel

   Hjälpmedel kan förskrivas till utomlänspatienter på samma sätt som för bosatta i Skåne upp till en kostnad för hjälpmedel upp till 10 000 kronor. För hjälpmedel som behövs vid vistelse i Skåne som har en kostnad över 10 000 kronor ska alltid patientens hemlandsting kontaktas. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp för att överlämna uppföljningsansvar till annan behandlande läkare eller andra skäl.  

   Förskrivning av läkemedel

   Du hittar information om läkemedelsförskrivning till utomlänspatienter under sidan "Läkemedel".
   Vård i andra landsting - Läkemedel

 • Remittering/hänvisning av patient inom Region Skåne

  Inom Region Skåne gäller fritt vårdsökande för patienter till samtliga offentligt finansierade verksamheter, det vill säga privata och offentliga vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

  Vid remittering av patient bosatt (folkbokförd) i Skåne till annan vårdenhet, privat eller offentligt bedriven vård, inom Region Skåne används blanketten Remiss-konsultation.

 • Blanketter: Remiss/betalningsförbindelse samt Remiss-konsultation

  Region Skånes tillämpning för Remisshantering har uppdaterats inför den 1 januari 2015. Denna utgår från Socialstyrelsens föreskrifter 2004:11 om ansvar för remisser för patienter och Riksavtal för utomlänsvård, samt regionala tillägg.

  Remiss/betalningsförbindelse

  Många verksamheter har blanketten digitalt i journalsystemet. Manuell blankett remiss/betalningsförbindelse beställs hos Mediq.
  Mediq webshop

  Blanketten remiss/betalningsförbindelse har två funktioner:

  1. som bärare av medicinsk kommunikation
  2. som betalningsförbindelse

  Exempelblankett remiss/betalningsförbindelse (pdf)
  (OBS! Denna blankett är ett exempel och ska inte användas.)

  När det gäller remissen som betalningsförbindelse är det endast verksamhetschefer på offentligt bedrivet sjukhus inom Skåne som kan skriva under och godkänna Remiss/betalningsförbindelse enligt gällande Riks- och Regionavtal. I vissa fall kan den så kallade centrala kontakten, godkänna betalningsförbindelsen.

  Det är viktigt att fylla i remissen noggrant och komplettera uppgifter på remissen om patienten behöver medföljande anhörig och om ersättning för sjukresa eller andra merkostnader ska gälla. 

  Remiss-konsultation

  Blanketten remiss-konsultation har en funktion:

  1. som bärare av medicinsk kommunikation

  Remiss-konsultation kan samtliga läkare använda för medicinsk kommunikation med annan vårdgivare. Vad gäller annan personals möjlighet att remittera patienter framgår av Remisshanteringen.

  När vårdlandsting ställer krav på remiss och patienter fritt önskar söka vård, kan blanketten remiss-konsultation användas. 

  Remisshantering och rutiner för väntande patienter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter