HPV-vaccination

Information och riktlinjer om vaccination mot HPV.

Vaccination av kvinnor födda 1993 eller senare

Sjuksköterskor med nödvändig kompetens har, genom 3 kap 10 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, rätt att ordinera läkemedel för vaccination mot HPV till kvinnor födda 1993 och yngre.

Sedan februari 2023 erbjuder Region Skåne kostnadsfri vaccination mot HPV (humant papillomvirus) till kvinnor födda 1994–1999, enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetet är en del av ett forskningsprojekt som drivs vid Karolinska universitetssjukhuset, där alla regioner i Sverige deltar.

HPV-vaccination för kvinnor födda 1994–1999

Vaccination av kvinnor födda 1987-1992 

Vaccination mot HPV till kvinnor födda 1987-1992 kräver läkarordination. Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven ska indikationerna och kontraindikationerna anges, samt doseringen och antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas.

Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

Mall för ordination genom generella direktiv (doc)

Dosintervall

Dos 2 tas 1-2 månader efter dos 1.
Intervall: minst 1 månad, max 3 månader efter dos 1.

Dos 3 tas 4-5 månader efter dos 2 (5-7 månader efter dos 1).
Intervall: minst 3 månader och max 12 månader från dos 2 (4-15 månader efter dos 1).

Dokumentera eller registrera givna doser

Så sker rapportering till det nationella vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se)

Under 18 år - samtyckesblankett

Flickor yngre än 18 år bör ha målsmans samtycke till HPV vaccination. Samtyckesblanketten ifylld och underskriven av målsman medtages vid första vaccinationstillfället och gäller för alla tre doserna (Hälso- och sjukvården utgår från att målsmän med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en av dem skriver under).

Socialstyrelsens meddelandeblad om barn under 18 år

I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets vilja. Detta gäller även enligt barnkonventionen. Informationen i Socialstyrelsens meddelandeblad syftar till att redogöra för de frågor om information, beslutskompetens och sekretess, som kan uppkomma när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 7/2010 (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.