Mässling

Det pågår ett utbrott av mässling i Västra Götalandsregionen. Även i Skåne har vi haft utbrott, senast 2013 och 2015, då mestadels i Malmö. Risken att bli smittad är hög om man träffar på en smittad person och inte är immun.

Medarbetare med patientnära arbete erbjuds gratis vaccination

I Region Skåne rekommenderas att all personal som arbetar patientnära, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bör vara immun mot mässling. Enligt beslut av regiondirektören den fjärde januari ska alla medarbetare inom Region Skåne med patientnära arbete erbjudas kostnadsfri vaccination mot mässling. Erbjudandet är frivilligt och arbetsgivaren står för kostnaden.

Chefer inventerar immunitetsläget

För att avgöra vilka som ska erbjudas vaccination inventeras nu immunitetsläget mot mässling hos berörd personal. Därefter bör de som saknar immunitet eller där det är osäkert om immunitet mot mässling föreligger vaccineras. En blankett finns framtagen för att underlätta inventeringen av immunitetsläget. Inventeringen ska göras vecka 2 och 4. Närmaste chef är ansvarig för sin personal.

Observera att serologisk test för mässling i normalfallet inte ska genomföras, utan inventering enligt blankett är tillräcklig för att avgöra om vaccination behövs eller inte. Serologiska tester ska sparas för specialfall såsom gravida/immunsupprimerade som utsatts för smittrisk.  

Prioriterade grupper

I nuläget prioriteras att vaccinera medarbetare på enheter med högst risk för smitta eller där man kan komma i kontakt med ovaccinerade eller på annat sätt mottagliga individer.

Dessa bedöms vara personal med patientkontakt inom:

  • Primärvården inklusive kväll och helgmottagningar
  • Akutmottagningar och internmedicin
  • Barnmedicin och Barnkirurgi
  • Infektionssjukdomar
  • Ambulans
  • Kvinnosjukvård
  • Hematologi och onkologi
  • Regionservice (medarbetare som jobbar eller har kontakt med ovanstående verksamheter)

Därefter ska personal inom alla andra verksamheter vaccineras.

Planering för vaccination

På förvaltningarna Sus, Sund och Kryh pågår inventering och planering för hur vaccination ska ske.

Även inom övriga förvaltningar bör plan för hur vaccination ska genomföras tas fram. Förslagsvis sker detta så verksamhetsnära som möjligt.

Enheter som ska påbörja inventering

Använd nedanstående enkät, som förtydligats för att fungera även för chefer utan medicinsk bakgrund:

Förtydligad blankett för inventering av mässlingsimmunitet (pdf)

Enheter som redan påbörjat inventering

Fortsätt inventeringen med samma blankett. Om du har frågor, vänd dig till din närmaste chef.

Blankett för inventering av mässlingsimmunitet 2018-01-05 (pdf)

Aktuell information

Information för vårdpersonal kommer att uppdateras löpande på intranätet och på Vardgivare.skane.se.

All information för invånare och patienter som gäller mässling samlas på 1177.se:

Information om mässling på 1177 Vårdguiden

Cecilia Löfgren, Enhetschef Infektion Helsingborg, Sund

Maria Josephson, Verksamhetschef Infektion, SUS

Staffan Banke, Verksamhetschef Infektion, CSK, Kryh

Erik Sturegård, Enhetschef Vårdhygien

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter