Jämställd sjukskrivning

I Region Skånes projekt Tänk Tvärtom utbildas vårdpersonal i genusfrågor, med målet att bemötandet och bedömningen alltid baseras på patientens egna förutsättningar - och inte utifrån kön.

Varför?

Hälso- och sjukvård i Region Skåne ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ges på lika villkor för samtliga invånare i Skåne. Jämställdhetsperspektivet ska in i alla försäkringsmedicinska utbildningar och ska finnas med i rutiner och riktlinjer vid all sjukskrivning.

Genushanden - Tänk Tvärtom

Genushanden är ett pedagogiskt verktyg som tagits fram vid Skurups vårdcentral för att tydliggöra de områden som visar sig skapa genusfördomar i sjukskrivningsprocessen. Modellen kom till efter att man hade granskat journaler och ställt "tvärtom-frågan" till läkare och andra som är involverade i arbetet med den sjukskrivne. Frågan syftar till att få svar på om de hade tänkt och gjort annorlunda om patienten hade haft ett annat kön. Man upptäckte då att exempelvis frågar läkare kvinnor om deras familjesituation, men de ställer sällan samma fråga till män.

Genushandens fem fingrar representerar familjesituation, våldserfarenhet, somatisk eller psykiatrisk diagnos, riskbruk och rehabiliteringsplan. Verktyget används idag i de flesta regioner och landsting i Sverige.

För närvarande är fokus våld i nära relationer, även med barnperspektivet, samt medikalisering, att undvika att ge sjukdomsstämpel vid en naturlig reaktion på onaturliga händelser. Även jämställt föräldraskap är ett viktigt fokusområde.

Genushanden (pdf) 
Genushanden med text (pdf)

Utbildning

Varje år utbildas Genusambassadörer inom Region Skåne. Under utbildningen tar man upp hur föreställningar om kön kan påverka sjukskrivningsprocessen och på vilka sätt detta drabbar både patienten och samhället.

Genusambassadören ska efter genomförd utbildning kunna stötta sjukskrivningssakkunnig läkare och utbilda både sin enhet och andra enheter. Utbildningen riktar sig till bland annat läkare, rehabiliteringskoordinatorer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Du som är vårdgivare hittar aktuella utbildningar i utbildningskalendern.

Kontakt - Genusambassadörer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter