Jämställd sjukskrivning

Hälso- och sjukvård i Region Skåne ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ges på lika villkor för samtliga invånare i Skåne. Jämställdhetsperspektivet ska in i alla försäkringsmedicinska utbildningar och ska finnas med i rutiner och riktlinjer vid all sjukskrivning.

Genushanden - Tänk Tvärtom

Genushanden är ett pedagogiskt verktyg som tagits fram vid vårdcentralen i Skurup inom sjukskrivningsprocessen för att tydliggöra de områden som visar sig skapa genusfördomar. Modellen kom till efter att man hade granskat journaler och ställt "tvärtom-frågan" till läkare och andra som är involverade i arbetet med den sjukskrivne. Frågan syftar till att få svar på om de hade tänkt och gjort annorlunda om patienten hade haft ett annat kön. Man upptäckte då exempelvis att läkare frågar kvinnor om deras familjesituation, men de ställer sällan samma fråga till män.

Genushandens fem fingrar representerar familjesituation, våldserfarenhet, somatisk eller psykiatrisk diagnos, riskbruk och rehabiliteringsplan. Verktyget används idag i de flesta regioner och landsting i Sverige.

För närvarande är fokus våld i nära relationer, även med barnperspektivet, samt medikalisering och att undvika att ge diagnos vid en naturlig reaktion på en jobbig händelse eller livssituation. Även jämställt föräldraskap är ett viktigt fokusområde.

Genushanden (pdf) 
Genushanden med text (pdf)

 

Utbildade Genusambassadörer ska kunna stötta försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och övriga medarbetare.

Kontakt - Genusambassadörer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter