Artros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

M19.9 Artros, ospecificerad

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Artros

Remiss till ortoped

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Överväg att ringa ortopedkonsult eller skicka remiss för rådgivning.
 • Vid elektiv remiss, skriv om patienten tillhör en riskgrupp avseende covid-19.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Remisser samordnas inom ramen för vårdgaranti.
 • Informera patienten om att väntetider för mottagningsbesök och elektiv kirurgi är långa.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Bedömning, utredning samt prevention av artros
 • Bas- och tilläggsbehandling

Ortopedmottagning

 • Bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Operation samt postoperativ uppföljning

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Sjukdomen förekommer i alla leder, men är vanligast i knä, höft, fingrar, rygg och i stortåns grundled.

Epidemiologi

Var fjärde person över 45 år har artros. Det gör artros till den vanligaste av alla ledsjukdomar. Sjukdomen debuterar oftast i medelåldern. Bilateral knäartros och tumbasartros är vanligare bland kvinnor än bland män.

Riskfaktorer

Gemensamt för alla artrossjukdomar är:

 • ledskada
 • ålder över 45 år
 • övervikt
 • hereditet
 • ensidig långvarig ledbelastning.

För specifika riskfaktorer vid axelledsartros, fotledsartros, höftledsartros, knäledsartros och tumbasartros se respektive rekommendation.

Symtom

Typiska symtom är:

 • stelhet - morgonstelhet och stelhet efter vila som går över inom 30 min när patienten kommit igång
 • smärta - belastningssmärta, i senare skede även vilosmärta
 • nedsatt funktion.

Smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall är typiskt. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Typiska statusfynd i en artrosdrabbad led är:

 • rörelseinskränkning
 • svullnad
 • palpationsömhet över ledspringan
 • krepitationer.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Bilddiagnostik

Slätröntgen utgör standardundersökning i de fall röntgen är indicerat, stora leder röntgas med belastning.

Radiologiska fynd som talar för artros är:

 • ledspringesänkning
 • osteofyter
 • ökad sklerosering och cystbildning i subkondrala benet.

Differentialdiagnoser

 • Trauma
 • Reumatoid artrit
 • Artriter såsom septisk artrit, gikt och psoriasis artrit
 • Osteonekros
 • Osteokondrit
 • Tumör

Handläggning vid behandling

Handläggning vid behandling Artros

Basbehandling utgörs av artrosskola och fysisk aktivitet. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling i form av exempelvis läkemedel, hjälpmedel, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering).

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Det förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuellt vid:

 • oacceptabel smärta
 • grava vilo- och nattliga smärtor trots analgetika
 • svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Förebyggande åtgärder

Inrikta förebyggande åtgärder mot påverkbara riskfaktorer.

Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning hos fysioterapeut. Syftet är att stärka muskulaturen kring den drabbade leden.

Störst symtomlindring ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Överväg fysioterapeutisk tilläggsbehandling om grundbehandling inte haft tillräcklig effekt på smärtan, till exempel elektroakupunktur, TENS och lågenergilaser (vid knäartros).

Fysisk aktivitet vid artros, FYSS (pdf)

Arbetsterapi

Arbetsterapi vid artros kan innefatta utprovning av hjälpmedel för ADL (aktiviteter i dagliga livet), exempelvis griptång, sittdynor och eller hjälpmedel för gång och förflyttning, som käpp eller rollator.

Utbildning och stöd

Erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen vid inflammation, om grundbehandling inte gett tillräcklig symtomlindring.

Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta.

Remiss till ortoped

 • Remiss för bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Inför remiss ska röntgen vara gjord, bör inte vara äldre än 1 år

Remissinnehåll

 • Symtom, funktionsproblem, duration av besvär
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinlista
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande

Åter till primärvård

 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor enligt ovan
 • Efter artrosoperation (inklusive uppföljning) kan patienten återremitteras till primärvården

Utvärdera fysioterapeutisk behandling genom funktionstester och självskattningsformulär samt genom BOA-registret, (görs av fysioterapeut).

BOA-registret, Bättre omhändertagande av patienter med artros

Kvalitetsindikatorer för artros i Primärvårdskvalitet

BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros, för patienter

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Artros - Vårdprogram, Region Skåne

Publicerat: 2019-06-10
Giltigt till: 2022-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter