Akromioklavikularledsartros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning, utredning samt prevention av artros
 • Bas- och tilläggsbehandling
 • Bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Operation samt postoperativ uppföljning

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Artros i akromioklavikularleden (AC-leden) ingår ofta i en allmän artrossjukdom med flera leder involverade.

 • AC-ledsskada
 • Ålder över 45 år 
 • Hereditet
 • Övervikt
 • Ensidig, långvarig ledbelastning exempelvis vid yrken som målare och frisör
 • Reumatiska sjukdomar

Typiska symtom är:

 • belastnings- och rörelserelaterad smärta, exempelvis när armen lyfts ovan axelplanet
 • vilovärk och störd nattsömn kan förekomma i senare skede
 • svårighet att ligga på sidan 
 • nedsatt rörlighet och smärta i alla ytterlägen, exempelvis att ta upp mobiltelefonen ur bakfickan.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Typiska statusfynd är:

 • smärta direkt över AC-leden
 • palpabel och/eller synlig knöl över leden 
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.
Bilden visar hur cross-body test utförs

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärta över AC-leden.

Bilden visar hur painful arc abduction utförs

Be patienten abducera axeln. Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigt trycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Diagnosen ställs kliniskt utifrån en sammanvägd bedömning av symtom, anamnes och typiska statusfynd. Uteslut att symtom uppkommit av en akut skada.

Om diagnosen inte kan ställas kliniskt komplettera utredningen med bilddiagnostik och eventuell provtagning för att utesluta andra orsaker.

Bilddiagnostik används ej för att verifiera artros då sambandet mellan synliga artrosförändringar och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning av AC-ledsartros.

Överväg Hb, SR, CRP, leukocyter samt eventuellt andra prover i differentialdiagnostiskt syfte.

I de fall röntgen är indicerad är slätröntgen standard.

 • Impingementsyndrom i axelled 
 • Axelledsartros 
 • Akut skada (klavikelfraktur, AC-ledsluxation och rotatorkuffskada) 
 • Instabilitet i axelled
 • Frusen skuldra (frozen shoulder) 
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Tumör
Behandlingsinsatsen vid artros ökar stegvis tills patienten uppnår effekt. De flesta erhåller effekt enbart av grundbehandling (första steget). En mindre andel behöver genomgå kirurgi (översta steget). Figuren är därför pyramidformad.

Behandlingen vid artros utgår från patientens behov. Grundbehandling ingår i samtliga behandlingssteg.

Grundbehandling vid AC-ledsartros utgörs av fysioterapi.

Har patienten artros i flera leder rekommenderas artrosskola. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling enligt behandlingspyramiden.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Kirurgi förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuell vid:

 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning samt ergonomiska råd. Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden. Tillfälligt kan det vara lämpligt minska belastningen på AC-leden.

Störst symtomlindring vid artros ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Vid artros i flera leder erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning. 

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen
 • Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta
 • Remiss för bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Inför remiss ska röntgen vara gjord, bör inte vara äldre än 1 år
 • Symtom, funktionsproblem, duration av besvär
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinlista
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande
 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor
 • Efter artrosoperation (inklusive uppföljning) kan patienten återremitteras till primärvården

Skulder-och axelledsbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Artros - ledsvikt, 1177 Vårdguiden

Om artros, för patienter, BOA-registret

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Publicerat: 2021-03-22
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne