Transport mellan vårdenheter och beställning av sekundärtransporter

Rekommendation 55 - Transport mellan vårdenheter och beställning av sekundärtransporter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom Skåne behöver patienter transporteras mellan olika sjukvårdsinrättningar. Transporterna kan ske med anhöriga, med bårtaxi, transportambulans, akutambulans eller intensivvårdsambulans.

För transporter utanför Skåne t ex brännskadade patienter kan även helikopter eller flyg bli aktuellt. Klargörande av rutiner för detta är angeläget så att patientsäkerheten upprätthålls samtidigt som ambulansberedskap bibehålls.

Genomförande

Ansvarig läkare för patienten avgör vilken vårdnivå som patienten behöver under transport. Detta är en grannlaga uppgift där patientens individuella behov av vård, omvårdnad och övervakning under transporten skall identifieras och bedömas.

Överflyttning av patient, inlagd på ett akutsjukhus till annat sjukhus för fortsatt vård, bör oftast utföras med akutambulans eller transportambulans. Transport kan också utföras av bårtaxi eller med anhöriga om patientens medicinska tillstånd medger detta.

Ambulanssjukvården har begränsade och emellanåt kraftigt belastade resurser varför läkaren skall ta aktiv del i bedömningen av patientens vårdbehov under transporten. Detta avgör val av transportsätt. Transporter bör i möjligaste mån ske dagtid då det under denna tid finns mest resurser att tillgå.

Avsändande läkare är ansvarig till dess att patienten nått sin destination och annan läkare har övertagit ansvaret. Beställningsunderlag/journal för sekundära patienttransporter används för bästa prioritering av transportresurs.

Beställningsunderlag för sekundära patienttransporter (pdf)

Direktiv 83 - Triage - uppdelning akut- och närsjukhus

Direktiv 44 - Primära/sekundära ambulansuppdrag - definitioner

Skapad 2007-10-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110720, 130208, 130312, 130910, 140424, 170725

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.