Semiakuta ambulanstransporter - specifikt

Rekommendation 17 - Semiakuta ambulanstransporter - specifikt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Semiakut ambulanstransport är ett av flera alternativ för sekundära medicinska transporter i Skåne. Semiakut transport är avsedd för patienter som kan stabiliseras eller behandlas på första sjukhus och som behöver kontrollerad ventilation med ventilator samt infusioner med pumpar under transport till annat sjukhus. Transporten beställes via SOS Alarm tel 040-6769300 alt. vid mycket brådskande ärende via 112.

Beställaren beskriver för larmoperatör patientens tillstånd och önskemål om semiakut sekundärtransport. Semiakut ambulanstransport erhålles i regel inom 15-45 minuter då SOS Alarm AB i görligaste mån håller ambulanserna avsedda för semiakuta transporter i närområdet till respektive sjukhus.

Ambulanserna är utrustade efter det enskilda sjukhusets önskemål och kan i ej arbeta gränslöst i Skåne.

Semiakut ambulans bör ej användas för planerad överflyttning utan då är oftast användning av intensivvårdsambulansen bästa lösningen.

Genomförande

Ventilator och infusions/sprutpumpar är sjukhusens egendom och sjukhusen ansvarar för laddning, service och underhåll. Sprutpumpar måste vara avsedda för transport i ambulans d.v.s. de skall ha tillräcklig batterikapacitet och kunna fästas på ett säkert sätt. Godkännande av fästen mm för utrustningen har gjorts av RSPE tillsammans med entreprenör.

Ambulanserna är grundbemannade med ambulanssjuksköterska med specialistutbildning och ambulanssjukvårdare. Anestesikompetensen bistår sjukhuset med men i de flesta ambulanser kan endast en medarbetare från sjukhuset medfölja i sjukhytten under transporten.

Personalens återresa till avlämnande avdelning får som regel företas på egen hand då ambulansen efter utförd transport skall vara redo för nya uppdrag och inte kan garantera återresa till sjukhuset.

Vid transport av intensivvårdskrävande patienter skall i första hand Region Skånes intensivvårdsambulans användas. Denna ambulans är stor och speciellt utrustad för intensivvårdstransporter med bland annat avancerad respirator.

En omfattande riskanalys är gjord kring transporternas genomförande och ambulansen har stora dubblerade system för gas och el (220 volt). Val av transport- alternativ skall göras och dokumenteras av ansvarig läkare.

Rekommendation 84 - Intensivvårdsambulansen - allmänt

Skapad 2005-07-06 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 061017, 110729, 130910, 14071

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter