Sekundära ambulanstransporter - allmänt

Rekommendation 16 - Allmänt om sekundära ambulanstransporter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Sekundära ambulanstransporter blir allt viktigare när specialisering av diagnostik och behandling samlas på färre sjukhus. För optimalt utnyttjande av Region Skånes vårdplatser är sekundära medicinska transporter viktiga.
Transporten beställes via region Skånes larmcentral tel. 040 6769300 alt. vid mycket brådskande ärende via 112

Genomförande

1. Ordinär ambulanstransport

Patienten har ingen eller ringa pågående behandling, t ex syrgas och enkel intravenös infusion* och transporten är ej akut. Transporten kan utföras av transportambulans med sjuksköterska som högsta medicinska kompetens eller med akutambulans med sjuksköterska med specialistutbildning som högsta medicinska kompetens.

Ambulanserna dirigeras gränslöst i Region Skåne.

2. Urakut ambulanstransport

SOS Alarm AB bistår sjukhuset med akutambulans, oftast inom 15 minuter. Patienten transporteras direkt till annat sjukhus därför att fullständig stabilisering av patientens tillstånd ej kan göras på det första sjukhuset.

Exempel: Patienter med snabbt stigande intrakraniellt tryck som kräver neurokirurgisk åtgärd, patienter i kardiogen chock som kräver PCI eller traumapatienter med stora bäckenblödningar som kräver radiologisk intervention. Patienten transporteras med enkla infusioner och handventileras med andningsballong om intubation gjorts. Ambulanserna dirigeras gränslöst i Region Skåne.

3. Semiakut sekundärtransport gäller tom 2021-04-30 kl.08,00

Rekvirering av ambulans sker via SOS Alarm AB inom sjukhusets ambulansdistrikt. Ambulansen har passande hållare/ utrustning för det specifika sjukhusets ventilator och pumpar.

Transporten erhålles i de allra flesta fall inom 15-45 minuter, vilket oftast är den tid som sjukhuset tar på sig för att få patienten färdig för transport. Ventilator och pumpar är batteridrivna och sjukhuset ansvarar för laddning, underhåll och service. Ambulanserna dirigeras ej gränslöst.

SOS Alarm AB har aktuell förteckning över samtliga ambulansenheter i Skåne där ventilator och pumpar kan användas. Sjukhuset bistår med anestesisjuksköterska/läkare då ambulanssjukvården ej har kvalitetssäkring på denna kompetens utom i intensivvårdsambulansen.

4. Intensivvårdsambulansen gäller tom 2021-04-30 kl.08,00

Denna resurs användes för elektiva överflyttningar av intensivvårdspatienter. Ambulansen är stor och har flerdubbla system för gas och elektricitet. Ambulansen är också lämplig för patienter med aortaballongpump.

Ambulansen utgår från Lund, dirigeras gränslöst och har bemanning med minst en sjuksköterska med anestesispecialitet och en ambulanssjukvårdare/sjuksköterska som förare. Enheten kan rekvireras omedelbart om ambulansteamet inte har pågående uppdrag.

Punkterna nedan gäller from 2021-04-30 08,00

3. Semiakut sekundärtransport

Transporten erhålles i de allra flesta fall inom 15-45 minuter, vilket oftast är den tid som sjukhuset tar på sig för att få patienten färdig för transport. Ventilator och pumpar är batteridrivna och sjukhuset ansvarar för laddning, underhåll och service.
SOS Alarm AB har aktuell förteckning över samtliga ambulansenheter i Skåne där ventilator och pumpar kan användas på ett säkert sätt. Sjukhuset bistår med adekvat bemanning t.ex anestesisjuksköterska/läkare.

4. STARS, Special Transport Ambulans i Region Skåne

Används för utrymmeskrävande patienter, Semiakuta och planerade överflyttningar. Med utrymmeskrävande menas behov av utrymme runt patienten för personal och/eller utrustning alternativt att patienten till storlek kräver extra utrymme för säker vård. Transporten kräver förberedelser. Transporten erhålles i de allra flesta fall inom 2 timmar.

*Enkel infusion = isotona dropp utan sprut- eller infusionspump.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 20210428

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!