Sekundära ambulanstransporter - allmänt

Rekommendation 16 - Allmänt om sekundära ambulanstransporter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Sekundära ambulanstransporter blir allt viktigare när specialisering av diagnostik och behandling samlas på färre sjukhus. För optimalt utnyttjande av Region Skånes vårdplatser är sekundära medicinska transporter viktiga.

Genomförande

Vid sekundärtransporter skall vitalparametrar enligt RETTS anges och följas med regelbundenhet enligt läkarordination från avsändande läkare. Undantag tillsvidare för intensivvårdsambulansen.

1. Ordinär ambulanstransport

Patienten har ingen eller ringa pågående behandling, t ex syrgas och enkel intravenös infusion* och transporten är ej akut. Transporten kan utföras av transportambulans med sjuksköterska som högsta medicinska kompetens eller med akutambulans med sjuksköterska med specialistutbildning som högsta medicinska kompetens.

Ambulanserna dirigeras gränslöst i Region Skåne.

2. Urakut ambulanstransport

SOS Alarm AB bistår sjukhuset med akutambulans, oftast inom 15 minuter. Patienten transporteras direkt till annat sjukhus därför att fullständig stabilisering av patientens tillstånd ej kan göras på det första sjukhuset.

Exempel: Patienter med snabbt stigande intrakraniellt tryck som kräver neurokirurgisk åtgärd, patienter i kardiogen chock som kräver PCI eller traumapatienter med stora bäckenblödningar som kräver radiologisk intervention. Patienten transporteras med enkla infusioner och handventileras med andningsballong om intubation gjorts. Ambulanserna dirigeras gränslöst i Region Skåne.

3. Semiakut sekundärtransport

Rekvirering av ambulans sker via SOS Alarm AB inom sjukhusets ambulansdistrikt. Ambulansen har passande hållare/ utrustning för det specifika sjukhusets ventilator och pumpar.

Transporten erhålles i de allra flesta fall inom 15-45 minuter, vilket oftast är den tid som sjukhuset tar på sig för att få patienten färdig för transport. Ventilator och pumpar är batteridrivna och sjukhuset ansvarar för laddning, underhåll och service. Ambulanserna dirigeras ej gränslöst.

SOS Alarm AB har aktuell förteckning över samtliga ambulansenheter i Skåne där ventilator och pumpar kan användas. Sjukhuset bistår med anestesisjuksköterska/läkare då ambulanssjukvården ej har kvalitetssäkring på denna kompetens utom i intensivvårdsambulansen.

4. Intensivvårdsambulansen

Denna resurs användes för elektiva överflyttningar av intensivvårdspatienter. Ambulansen är stor och har flerdubbla system för gas och elektricitet. Ambulansen är också lämplig för patienter med aortaballongpump.

Ambulansen utgår från Lund, dirigeras gränslöst och har bemanning med minst en sjuksköterska med anestesispecialitet och en ambulanssjukvårdare/sjuksköterska som förare. Enheten kan rekvireras omedelbart om ambulansteamet inte har pågående uppdrag.

*Enkel infusion = isotona dropp utan sprut- eller infusionspump.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 09010, 110720, 121101, 130910, 140121, 140303, 140424, 1407014

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter