Riktlinjer för HIA-sjuksköterskor vid bedömning av Ambulans-EKG som ej primärt tolkas av läkare

Rekommendation 109 - Riktlinjer för HIA-sjuksköterskor vid bedömning av Ambulans-EKG som ej primärt tolkas av läkare inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att underlätta samarbetet mellan HIA-avdelningarna och ambulansteamen har det framkommit ett behov att förtydliga vilka EKG som skall tolkas av läkare varför detta informationsblad publiceras efter samverkan mellan RSPE och ansvariga HIA-läkare.

Av kapacitetsskäl kan inte alla EKG tolkas av läkare på HIA-avdelningar utan en prioritering av vilka EKG som skall läkartolkas får göras till de fall EKG-bedömningen kan vara avgörande för att fånga patienter som skall akut till HIA/angiolab eller för att säkerställa att EKG läkartolkas i de fall patienten inte medföljer i ambulansen.

Detta leder till att förmaksflimmer inte alltid kommer att bedömas av läkare i de fall patienten är haemodynamiskt opåverkad och medföljer i ambulansen. Dock är det medicinskt indicerat att bedöma om ett förmaksflimmer är nytillkommet i de fall patienten inte bedöms behöva medfölja i ambulansen.

Ambulansteamen skall vara medvetna om att EKG-tolkning av HIA-sköterskor inte utesluter andra ischemiska EKG-förändringar än ST-höjning och nytillkommet grenblock vilka utgör indikation föra skall akut till HIA/angiolab. Förekomst av ischemitecken i övrigt på EKG får bedömas av ambulansteamet. som också får tydliggöra vid avlämningen av patienten att EKG inte bedömts av läkare.

Klinisk bedömning och ställningstagande till om en patient inte behöver medfölja är skall inte göras av HIA-läkare utan det är RLS ansvar.

Genomförande

HIA-sköterska kontaktar läkare för EKG-tolkning i följande fall:

  1. ST-höjning
  2. Nydebuterat vänstergrenblock (LBBB) eller högergrenblock (RBBB)
  3. Maligna arytmier, tex ventrikeltakykardi, AV-block III
  4. Djupa ST-sänkningar över framväggen
  5. När HIA-sjuksköterskan anser att EKG-bilden oklar
  6. Planerad akut intervention och/eller läkemedelsordination till ambulanspersonal
  7. Ambulansteamet bedömer att patienten inte behöver medfölja till sjukhuset skall EKG läkarbedömas. OBS endast EKG bedöms.

Skapad 2012-03-15 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.