Läkemedel i intensivvårdsambulansen

Rekommendation 46 - Läkemedel i intensivvårdsambulansen inom ambulanssjukvården i Skåne.

Denna rekommendation gäller bra tom 2021-04-30 08,00

Syfte

Ett flertal läkemedel kan komma till användning under en intensivvårdstransport. Klargörande av delegerade och ordinerade läkemedel är viktig.

Genomförande

Följande delegerade läkemedel är möjliga att använda i intensivvårdsambulansen av tjänstgörande anestesisjuksköterska. På läkares ordination kan alla typer läkemedel användas i patientens vård. 

Region Skånes behandlingsriktlinjer kan användas vid olika situationer som komplement i behandling under transport. Läkemedel som patienter behandlas med utöver nedanstående preparat erhålles från avsändande avdelning. Nedanstående läkemedel medföres utöver ordinarie läkemedel för ambulanser i Skåne. 

  • Noradrenalin 1mg/ml, (2x2ml)
  • Fentanyl 50 mikrog/ml, (2x2ml)
  • Celocurin 50 mg/ml, (2x2ml)
  • Ketalar 10mg/ml (5x10 ml)
  • Propofol 20mg/ml (2x50 ml), 10 mg/ml (2x20 ml)
  • Esmeron (Rocuronium) 10 mg/ml iv, (2x2ml)

Ofri luftväg/intubation/sedering

Inj Fentanyl 50 µg/ml iv.

Dosering: 1-4 ml.
Indikation: smärtlindring samt smärtlindring inför intubering Kontraindikationer: -
Biverkningar: andningsdepression, ofri luftväg, bradykardi, blodtrycksfall.

Inj Propofol 10 mg/ml iv.

Dosering: 1-2 mg/kg kroppsvikt. Ökad dos upp till 4 mg/kg vid behov efter värdering av uppnått narkosdjup.
Indikation: Intubation. Sedering.
Kontraindikationer: -
Biverkningar: andningsdepression, blodtrycksfall, ofri luftväg.

Inj Celocurin 50 mg/ml iv

Dosering: (1 mg/kg) 0,5-1,5 ml.
Indikation: Intubation
Kontraindikationer: hyperkalemi, stor vävnadsskada eller brännskada, malign hypertermi, degenerativ muskelsjukdom.
Om patient inte får relaxeras på Celocurin, måste alternativ relaxantia, jämte antidot, erhållas från avsändande vårdavdelning.
Förväntade biverkningar: bradykardi, blodtrycksfall

Inj Esmeron (rocuronium) 10 mg/ml iv

Dosering: Induktionsdos 0,6 mg/kg. Efter cirka 30-40 min avtar relaxantiaeffekten och önskas fortsatt relaxation ges 0,15 mg/kg och ny dos kan behövas efter ytterligare 30 min.
Indikation: för att muskelrelaxera redan intuberad och sövd patient, t. ex om patienten andas emot respiratorn, och är svårventilerad trots fördjupad sedering
Försiktighet: vid uttalad lever- eller njursvikt (pga förlängd effekt)
Kontraindikationer: -
Biverkningar: allergisk reaktion, takykardi och hypotoni

Cirkulationspåverkan/svikt

Noradrenalin 1mg/ml iv, för spädning inf 40 mikrog/ml eller 5 mikrog/ml)

Viktigt att säkerställa att läkemedlet ges i fungerade venös infart. Risk för vävnadsnekros vid extravasering.
Dosering: Ges i bolusdoser, 5-10 µg iv, som kan upprepas efter 5-10 min Kan också kopplas i pump, 5-15 ml/h
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Noradrenalin ska inte ges till patienter med perifer vaskulär sjukdom. Detta kan leda till ischemi med risk för gangrän eller vaskulär trombos.
Biverkning: bradykardi, arytmi, hypotension
Antal: 3 x 10 ml

Hypertension

Inj Trandate 5 mg/ml iv

Indikation: efter läkarordination vid högt blodtryck
Dosering: 1 ml/min i upprepade doser upp till maximalt 20 ml, ges efter läkarordination
Kontraindikationer: uttalad hjärtsvikt, AV-block II och III, bradykardi, uttalad obstruktiv lungsjukdom.
Biverkningar: bradykardi, hypotoni, hjärtsvikt
Kramper

Inj Propofol 10 mg/ml iv.

Indikation: kramper där Midazolam inte haft tillräcklig effekt
Dosering: 0,5-1 mg/kg, kan upprepas.
Kontraindikationer: -
Biverkningar: blodtrycksfall, ofri luftväg, andningsdepression
Smärtlindring

Inj Fentanyl 50 µg/ml iv.

Dosering: 50-200 µg iv, titrering
Kontraindikationer: känd överkänslighet mot opiater
Biverkningar: ofri luftväg, bradykardi, blodtrycksfall, illamående

Skapad 2007-01-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)Reviderad 100914, 101014, 110725, 121101, 130906, 171129, 180311

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!