IVPA/sjukvårdslarm - hepatitvaccination

Rekommendation 56 - IVPA/sjukvårdslarm - hepatitvaccination inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Det har i samband med IVPA verksamhet och utbildning aktualiserats frågan om det är motiverat med särskild Hepatitvaccination för personal inom Räddningstjänsten.

Genomförande

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bedömes insatser av Räddningstjänst inte vara förenat med smittrisk som ger anledning till förebyggande vaccination.

Vid så kallad IVPA-insats ("I Väntan På Ambulans") och liknande kan det förekomma uppgifter som är mycket lika de insatser som ambulansteam gör. Även gällande detta är bedömningen från Smittskyddsmyndigheten i Skåne, att förebyggande vaccination INTE rekommenderas.

Förebyggande vaccination anses kunna medföra en omedvetet lägre följsamhet till allmänna personliga skyddsåtgärder gällande blodsmitta, med t ex mindre konsekvent användning av skyddshandskar.

Förebyggande vaccination mot Hepatit B hindrar förstås inte heller annan blodsmitta, som t.ex. Hepatit C och HIV.

Särskild injektion,"snabb vaccination" kan också ske när så behövs, d.v.s. om det framkommer misstanke på att någon exponerats för Hepatit-B-blod på ett riskabelt sätt. Sådan injektion skall då ske inom 48 timmar efter exponeringstillfället, och har god skyddseffekt.

Samråd kring ovanstående information har skett med Smittskydds-myndighetens överläkare och i överensstämmelse med Socialstyrelsens rekommendationer.

Frågor om råd gällande detta kan ställas till ambulans överläkare, VO Ambulans region Skån,  Smittskyddsenheten och i brådskande fall till Infektionsklinik eller Akutmottagning.

Skapad 2007-10-07 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter