Instruktion till SOS Alarm angående uppdrag som rör misstänkt smittbärande patient

Rekommendation 119 - Instruktion till SOS Alarm angående uppdrag som rör misstänkt smittbärande patient inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Patienter, som misstänks vara bärare av allvarlig smitta, innebär särskilda krav vad gäller vård och transport. Avsikten med denna instruktion är att ge övergripande riktlinjer avseende detta.

Smittskyddslagen, (sök SFS 2004:168), som är bindande, anger bland annat att landstinget och härmed också anknutna vårdgivare, som i detta fallet SOS Alarm AB, har ansvaret för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas. I Smittskydds-förordningen (sök SFS 2004:255) ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen.

Allvarlig smitta från patient, kan vara mag-, tarm- och urinvägsinfektion, luftburen smitta (inklusive tuberkulos), blodsmitta och öppna sår. I vissa fall förekommer MRB/Multiresistenta bakterier.

Uppdrag för ambulans skall alltid riskbedömas för förekomst av MRB.

Genomförande

Föreskrifter som reglerar omhändertagande av smittbärande patient får under inga omständigheter hindra ordinärt triage av patient till rätt vårdnivå eller brådskande vårdåtgärder.

SOS Alarm AB ska vid varje uppdrag, där allvarlig smittrisk kan föreligga, efterfråga sådan information och då delge ambulansteamet som erhåller uppdraget. Exempel på sådana information kan vara drogmissbruk/HIV-smitta.

Detta fråntar inte ambulansteamet sitt ansvar. Ambulansteamet följder direktiv 92 och SOS Alarm AB stödjer ambulansteamet att förbereda sig till adekvat skyddsnivå inför uppdraget (dvs personal, fordon, och materiel enligt lokal instruktion).

SOS Alarm AB skall alltid inhämta information angående risk i detta avseende, särskilt då patient kommer från någon vårdgivare från utlandet. Utlandet inkluderar även de nordiska länderna. Det kan vara värt att i sammanhanget påpeka att det inte är säkert att beställaren (även om detta är sjukvården) informerar om smittsamhet/smittrisk!

Vid planerade uppdrag ska SOS Alarm AB inhämta information och riskbedöma uppdraget ur ett smittoriskperspektiv. Om risk för allvarlig smitta bedöms föreligga ska SOS Alarm AB besluta vilken typ av ambulanstransport som ska användas.

Följande kan tänkas för uppdraget; ordinarie ambulans, reservambulans utrustad för att utföra det enskilda uppdraget, ambulans där smittskyddsbarriär har arrangerats i vårdutrymmet eller annan resurs lämpad för uppdraget.

Det gäller även sekundäruppdrag från andra vårdinrättningar.

Skapad 2012-09-05 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.