Instruktion gällande läkare prehospitalt

Rekommendation 148 - Instruktion gällande läkare prehospitalt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården i Skåne tjänstgör läkare i vissa akutambulanser. Läkarna har genomgått samma utbildnings- och certifieringsprogram som övriga medarbetare. Ambulansen larmas på samma typer av uppdrag som övriga ambulanser.

Genomförande

Läkaren kan rådgöra med RLS Regionalt Läkarstöd, men kan också själv fatta beslut om att lämna en patient hemma eller triagera till annan vård.

Direktiv 101 - Regionala Läkarstödet (RLS) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Läkaren ska utfärda dödsbevis och Transportsedel med bårhusmeddelande i samband med egna ambulansuppdrag. Avliden patient ska förses med id-band. 

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Läkaren ska vid behov utfärda intyg enl LPT Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård 2008:18 i samband med egna ambulansuppdrag. Se SOSFS 2008:18. Se också blankett Vårdintyg

Vid etablerande av ledningsenhet blir läkaren MA Medicinskt Ansvarig om denne kommer med första ambulansresurs till uppdraget.

Om läkaren kommer i någon av de andra ambulanserna står det MA i ledningsenheten fritt att utnyttja läkarens kompetens på bästa sätt, dvs. i enlighet med PS-konceptet byts MA inte ut i denna situation även om läkaren har den formellt högsta medicinska kompetensen. 

Direktiv 13 - Medicinskt ansvar och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård i Skåne

Skapad 2017-06-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat: 2020-09-14

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter