Mobilt-Vårdteam Malmö

Rekommendation 132 - Mobilt-Vårdteam Malmö.

Syfte

Mobilt-Vårdteam Malmö är en prehospital resurs i Malmö som kan bedöma äldre patienter med medicinsk och social svikt. Teamet består av en läkare, två sjuksköterskor varav en från kommunen, och utgår från SUS Malmö. Teamet arbetar måndag till fredag, 08:00-16:30.

Målsättningarna är:

  • Bättre trygghet och tillgänglighet för den äldre patienten
  • Undvika påfrestande transporter
  • Minska konfusionsrisk genom att minska antalet olika vårdmiljöer
  • Snabbare akut bedömning
  • "Onödiga" inläggningar och återinläggningar undviks
  • Minska inflödet till akutmottagningen
  • Utveckla samarbetet mellan sjukhus/PV/kommunen kring akut insjuknande hos de mest sjuka äldre

Patienterna ska uppfylla nedanstående kriterier:

1. Akut försämring hos sköra äldre (>65 år) patienter med nedsatt fysiskt och/eller kognitiv funktionsförmåga.
2. Känd av kommunen med insatser enligt SOL, HSL eller LSS.
3. Svårigheter att själv ta sig till VC/sjukhus.
4. Patienten ska bo i Malmö Stads.
5 Det ska finnas en viss sannolikhet för att det går att undvika inläggning på sjukhus genom insatser från teamet.

Genomförande

Om man identifierar en patient, i Malmö, som uppfyller kriterierna ovan och där man känner att ett besök från Mobilt-Vårdteam Malmö kan vara till nytta för patienten ringer man RLS och stämmer av. Om man får klartecken från RLS ringer man Mobilt-Vårdteam Malmös koordinator för diskussion kring eventuellt besök från Teamet.

Att betänka är att teamet har begränsade resurser då man har enbart en bil i Malmö och då under kontorstid. Koordinatorn äger beslutsrätt kring eventuellt besök.

Skapad 2014-04-15 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderat 170711

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter