Triage - uppdelning akut- och närsjukhus

Direktiv 83 - Triage - uppdelning akut- och närsjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Sjukhusen i Skåne är uppdelade i akutsjukhus och närsjukhus.  Detta kräver att den prehospitala sjukvården  bedömer patienterna så att de kommer till rätt vårdnivå/omhändertagande direkt.

Genomförande

Ambulansteam har alltid rätt köra till närmaste sjukhus för akut stöd och assistans i diagnostik och behandling. Ambulansteam kan kontakta RLS (Regionalt Läkarstöd) för stöd i triagebeslut som innebär längre transporter för mer specialiserad vård.

Följande riktlinjer skall användas för att bedöma vilka patienter som skall föras med ambulans direkt till akutsjukhus:

Barn & Ungdom

Barn och ungdom med behov av ambulans transporteras till akutsjukhus.

Trauma

Traumapatienter inklusive hjärnskakning med förväntat behov av sjukhusvård transporteras till akutsjukhus. Vid större trauma kontaktas alltid sjukhuset för eventuellt traumalarm.

Kirurgi/Urologi

Patienter med förväntat behov av slutenvård/operation transporteras direkt till akutsjukhus (exempelvis svåra buksmärtor, gastrointestinal blödning)

Ortopedi

Patienter med förväntat behov av slutenvård/operation transporteras till akutsjukhus. För patienter med höftfraktur skall vårdkedja för höftfraktur användas.

Neurologi

Patienter med misstänkt stroke skall handläggas enligt vårdprogrammet Rädda hjärnan och transporteras till akutsjukhus/närsjukhus efter kontakt med trombolysjour.

Övriga neurologpatienter med förväntat behov av intensivvård, specifika diagnostiska åtgärder eller behandlingsåtgärder jourtid skall transporteras till akutsjukhus/regionsjukhus.

Psykiatri

Patienter med akut psykiatrisk sjukdom och med behov av sluten vård skall transporteras till akutsjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg eller Kristianstad. Barn transporteras till Malmö. Det bör observeras att Ystad inte har någon möjlighet att handlägga psykiatriska patienter under jourtid.

Intensivvård

Patienter med förväntat behov av intensivvård skall transporteras till akutsjukhus.

Direktinläggning

Patient från närsjukhusens upptagningsområde som inte är i behov av akutsjukhusens resurser ska föras till närsjukhusens akutmottagning.

Då dessa är stängda, (20-08 se anmärkning nedan), ska kontakt tas med närsjukhusets jourhavande läkare för bedömning och beslut om direktinläggning på närsjukhuset ska ske eller om transport till akutsjukhus skall göras.

Vid diskussion om direktinläggning från ambulanssjukvården skall jourhavande läkare erhålla en fullödig anamnes och ett komplett kliniskt status (ABCDE/RETTS) för sitt beslut.

Anmärkning öppettider: Landskrona är som tidigare undantagen och har öppet 08-17 på vardagar på sin akutmottagning.

Ambulanssjukvården transporterar patienter från Landskronas upptagningsområde till Skånes universitetssjukhus Lund.
Undantaget är livshotande tillstånd där Helsingborgs lasarett är närmsta akutsjukhus. 

Skapad 2008-09-29 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
senast reviderad 2019-08-13

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.