Rutiner för inläggning av PVK

Direktiv 133- Rutiner för inläggning av PVK inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte 

Rutin för att minska risken för vårdrelaterade komplikationer vid inläggning av PVK, till exempel sepsis och tromboflebit. 

Bakgrund

I en prehospital miljö kan det vara svårt att följa de aseptiska principerna på grund av akuta situationer eller ogynnsam miljö. I samråd med Vårdhygien Skåne har därför en rutin utarbetats. 

Ansvar och roller

Den som sätter PVK ansvarar att vid:  

 • PVK- inläggning under aseptiska (rena) förhållanden, skriva datum och signatur på PVK förbandet samt dokumentera i ambulansjournal.
 • PVK- inläggning under icke-aseptiska (orena) förhållanden, markera PVK- förbandet med ett kryss samt dokumentera i ambulansjournal, informera mottagande enhet. Mottagande enhet ser till att PVK:n snarast byts ut.

Genomförande

PVK- inläggning prehospitalt ska endast ske vid tillfällen då det finns ett prehospitalt behov, omedelbart eller under transport. Av vårdhygieniska skäl ska trevägskran användas vid injektion i de fall då infusionsaggregat med inbyggd trevägskran ej används.  
PVK- inläggning under aseptiska förhållanden: 

Tillämpa basala hygienrutiner. Desinfektera händerna och använd rena undersökningshandskar.

 1. Desinfektera hudområdet med klorhexidinsprit 5mg/mL. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder på ett väl tilltaget område som motsvarar ytan för förbandet. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar. Låt huden lufttorka. 
 2. Berör inte den desinfekterande huden på insticksstället. Om behov finns att palpera huden under inläggning bör sterila handskar användas. 
 3. Använd ett stabilt grepp som undviker kontaminering av venkatetern och för därefter in katetern i kärlet. En utdragen mandräng får aldrig återföras in i venkatetern eftersom det då finns risk att katetern skärs av. Venkateterns mandräng läggs direkt i avsedd avfallsbehållare (AFS 2018:4). 
 4. Släpp stasen då venkatetern är i kärlet. 
 5. Kontrollera venkateterns läge genom spolning med Natriumklorid 9 mg/mL (för vuxna 10mL, för barn anpassad spolmängd). För att undvika smittspridning används Natriumklorid 9 mg/mL från endsobehållare eller förfylld spruta. Av aseptiska skäl bör en PVK-port endast användas då PVK:n är nyinlagd, i övrigt ges alla injektioner via en desinfekterad 3-vägskran. 
 6. Fixera venkatetern noggrant med steril högpermeabel polyuretanfilm så att insticksstället kan inspekteras genom förbandet och läget inte rubbas.  Märk förbandet med datum och signatur och använd avsedd etikett för venkateterns slang. Skriv inte direkt på förbandet eftersom plasten då kan skadas. 
 7. För att ytterligare fixera PVK och tillhörande slangar ska ett yttre förband användas. Löst hängande slangar kan öka risken för tromboflebit och eventuell utdragning. Avlasta eventuellt huden med kompress mellan koppling/slang och huden för att undvika tryckskador. 
 8. Dokumentera inlagd venkateter i patientens journal. 

PVK-inläggning under icke-aseptiska förhållanden:  

 1. Gör de moment ovan som situationen tillåter.
 2. Markera ett stort kryss med penna på PVK förbandet. 
 3. Dokumentera PVK i journalen. Dokumentera att den är satt under icke aseptiska förhållanden. 
 4. Rapportera till mottagande enhet att PVK:n är satt under icke aseptiska förhållanden. 

Skapad 2021-02-16 av Medicinsk Service

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.