EKG och arytmiregistrering

Direktiv 76 - EKG och arytmiregistrering inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

EKG är ett viktigt verktyg för att bedöma hjärtpatienter. Ekg sparas i databas som är nåbar i hela regionen. Ambulans och akutmottagningen skall ses som ett vårdtillfälle och dubbelarbete skall undvikas.

Genomförande

Avvägningen för i vilka fall man skall ta ett prehospitalt EKG är baserad på den tidsfördröjning som prehospitalt EKG innebär satt i relation till:

  • Tidsvinst som görs innan patienten når slutgiltig vård.
  • Patientens risk för att ha hjärtsjukdom.

EKG-remsa som skrivs ut från LP15 kan lämnas till den vårdgivare som tar emot patienten.

I de fall där man gjort en rytmregistrering kan händelseresumé skrivas ut i normalt eller långt format (som visar initial rytm och ev. markerade arytmier).

Övervaknings-EKG används under transport vid tillstånd som kräver tät/kontinuerlig hjärtfrekvenskontroll.

När EKG skickas lagras detta i databasen varför det är viktigt att persondata är korrekta efter identitetskontroll.

Om patienten har svenskt personnummer som är kontrollerat anges på EKG (i fältet "Patient- ID") personnummer inklusive århundrade-siffror t.ex. 19010101-0101.

Om patienten har utländskt personnummer eller identiteten är osäker anges i stället uppdragsnummer i formatet datum-löpnummer-blankettnummer-fordonsnummer t.ex. 100419-1633730-3-639230.

Därefter kontaktas sjukhuset för bedömning.

För vuxna patienter. (Över 18 år)

EKG bedöms i första hand av speciellt delegerad sjuksköterska på HIA om sådan ej är tillgänglig tillkallas läkare. Om nytillkomna EKG förändringar tillkallas läkare.

I de fall patienten INTE skall till HIA eller angiolab tas generellt patienten till akutmottagning. Alternativt, om patienten efter triagering enligt RETTS kan handläggas på annan vårdnivå, tas kontakt med Regionalt Läkarstöd. Detta gäller såväl VIPP- uppdrag som andra vårdgivare än akutmottagning.

För barn under 18 år kommer programmering av LP15 att ske snarast för sändning till MUSE. Elektrodplacering som hos vuxna patienter. Vid behov av bedömning kontakta barnjour.

Skapad 2011-01-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!