Registrering av prehospitala hjärtstopp

Direktiv 122 - Registrering av hjärtstopp utanför sjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Behandlingen vid hjärtstopp utanför sjukhus kan beskrivas som ett flertal länkar i en "kedjan som räddar liv". Dessa länkar innefattar tidigt larm, tidig start av hjärt‐lungräddning, tidig defibrillering och tidig start av avancerad hjärt‐lungräddning (HLR).

Svenska hjärt‐lungräddningsregistret har som målsättning att ge en heltäckande bild av alla behandlade hjärtstopp samt att kartlägga överlevandes självrapporterade utfallsmått (PROM).

Genom denna kartläggning kan varje ambulansverksamhet lyfta fram såväl styrkor som svagheter i sin organisation. Varje ambulansverksamhet kan kontinuerligt följa sin egen statistik och samtidigt kunna relatera sina egna resultat till landet i övrigt.

Genomförande

Ambulansverksamhet i Skåne som behandlar plötsliga oväntade hjärtstopp utanför sjukhus registrerar i det Svenska hjärt‐lungräddningsregistret.

Registrering av hjärtstopp skall ske varje gång ambulans larmats och behandling (HLR) påbörjats, antingen av ambulanspersonal eller utav räddningstjänst, polis alternativt annat vittne på plats. Hjärtstopp med säkra dödstecken eller där behandling inte påbörjats skall ej registreras.

Indelningen av distrikt (D1, D2, D3 och D4) i det nationella hjärt‐lungräddningsregistret avseende hela ambulanssjukvården i Skåne, är viktigt att ha kännedom om eftersom registreringen ligger till grund för både regionala uppföljningar, utvärderingar och utbildningssatsningar som nationell forskning.

Registreringsdelar: För varje patient sker registrering i två alternativt tre delar:

Del 1: (Görs av ambulanspersonal): Registrering av basuppgifter sker direkt i anslutning till det behandlade hjärtstoppet. Registrering sker on‐line, via länk till registret (https://www.hjartstoppamb.se). Arbete pågår för att registrering skall kunna ske direkt från verksamhetens digitala ambulansjournal. Registrering görs av ambulanssjuksköterska eller motsvarande.

Del 2: (Görs av sjukhuspersonal med uppföljnings funktion samt prehospital samordnare): Registrering av uppföljningsdel gällande det behandlade hjärtstoppet sker mellan 30 dagar och upp till tre månader efter hjärtstoppets inträffande.

Del 3 (PROM, Görs av sjukhuspersonal med uppföljnings funktion): Överlevande mer än 30 dagar görs en uppföljning mellan tre till sex månader. Enkät skickas hem till patient. PROM‐uppföljare ringer patient på avtalad tid för genomgång av enkät och registrerar svar direkt i svenska hjärt‐lungräddningsregistret.

I samband med enkätutskick skickas även patientinformation om deltagande i svenska hjärt‐lungräddningsregistret.

skapad av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) Skapad 17-06-27

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.