Primära/sekundära ambulansuppdrag-definitioner

Direktiv 44 - Primära/sekundära ambulansuppdrag - definitioner inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Klargöra skillnader i ansvarsförhållanden och behandlingsstrategier mellan primära och sekundära ambulansuppdrag.

Genomförande

Primära ambulansuppdrag

Beställda av privatpersoner eller beställning gjord från sjukvård/hemsjukvård utan att patienten har bedömts av legitimerad personal på plats. Ambulanspersonal följer ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer.

RLS (Regional Läkarstöd, telestöd) kontaktas vid behov och vårdprogram/vårdkedjor följs. För personer som vårdas i hemmet och som där har journal med tydligt angivna direktiv från behandlande läkare, t.ex. angående HLR, får dessa följas.

Detta gäller även annan information från legitimerad personal som har ett kontinuerligt behandlingsansvar för en patient men som inte ikläder sig aktuellt behandlingsansvar för patienten.

Sekundära ambulansuppdrag

Sekundär ambulanstransport i Skåne innebär en medicinsk transport där läkare bedömt patient och beslutat om ambulanstransporten. Avsändande läkare är ansvarig för patienten tills mottagande läkare har övertagit ansvaret. 

Detta innebär att en ambulanssjuksköterska kan få ta emot t ex läkemedelsordination från läkare som ej tillhör ambulanssjukvården och att läkemedel som normalt inte används inom ambulanssjukvården kan komma att användas. Ambulanssjuksköterska skall inte överpröva en av läkare redan insatt behandling, diagnos eller ambulansbehov.

Skapad 2007-07-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast Reviderad 2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.