Personalbyte pågående uppdrag

Direktiv 128 - Personalbyte pågående uppdrag inom ambulanssjukvården Skåne

Syfte

Syftet med rutinen är att skapa en patientsäker metod för hur personalbyte ska ske inom ambulanssjukvården i Region Skåne, för tider då enheten inte finns disponibel för personalbyte på sin hemstation och därmed minska oplanerad övertid och skapa en bättre arbetsmiljö för ambulanspersonalen.

Begränsning

  • Personalbyte är endast aktuellt i anslutning till skiftbyte.
  • Det är aldrig aktuellt att flytta själva patienten från en ambulans till en annan.
  • Det är inte tillåtet med byte av ambulansbesättning vid vård av omyndig patient där vårdnadshavare inte medföljer i ambulansen.
  • Observera att om uppdrag av prioritet 1 och 2 eller där tidspassning tilldelas en enhet strax innan ny personal går på sitt arbetspass, är det INTE tillåtet att fördröja ett uppdrag på stationen för att invänta pågående personal.

Genomförande

På väg till hämtplatsen

  • Personalbyte under pågående uppdrag kan ske vid uppdrag med utlarmningsprioritet 3
  • Personalbytet kan ske på väg till hämtplatsen, om tidsfördröjningen inte överstiger fem minuter.

Efter att patientkontakt tagits

Följande kriterier måste då vara uppfyllda:

  • Bedömning av patienten har utförts och dokumenterats enligt RETTS.
  • Patienten faller ut som gul eller grön prioritet enligt RETTS (ESS+VP). Undantag höftfrakturpatienter som uppfyller kriterier för höftspår (blir automatiskt orange i ESS) – där kan det trots orange ESS vara möjligt med byte.  RLS-kontakt vb.
  • Tidsfördröjningen får inte överstiga 5 minuter och kan göras på valfri lämplig plats (ej ambulansstation) efter överenskommelse med pågående besättning.

Överrapportering

Personal i avgående och pågående team bestämmer bytesplats enligt kriterierna ovan.

Patienten ska vara välinformerad innan personalbytet genomförs. Överrapportering sker enligt SBAR öga mot öga på plats mellan medicinskt ansvarig (MA) i avlämnande och övertagande besättning. 

MA i övertagande besättning kan neka att ta över patienten efter att överrapportering skett, om MA inte upplever vårdsituation patientsäker.

Journalföring

I journal dokumenteras i fritext tillsammans med övriga upplysningar var och när bytet skett. Avlämnande och övertagande personals RSID skall framgå.

Om bytet innefattar övertag av Ispass fortsätter journalföringen i samma journal. Om bytet innefattar byte av ISPASS-dator förs journal i två ISPASS-journaler. Teamen måste där säkra att tillräckligt mycket information förs över i 2:a journalen.

Skapad 2019-05-28 Medicinsk service
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.