Överflyttningar vid förestående och hotande förlossning

Direktiv 118 Överflyttningar vid förestående och hotande förlossning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att klargöra rutiner för transporter av gravida kvinnor där risk för förlossning föreligger (prematur- eller normalförlossning) samt att tydliggöra att prio1 överflyttningar kan vara aktuellt även i fall där förlossning inte är reellt hotande.

Genomförande

Ansvarig förlossningsläkare gör en bedömning kring hur nära förestående förlossningen är och vilken nivå av vård som krävs.

Det finns situationer när patienterna behöver flyttas som prio 1 utan att förlossning är hotande:

  • Beställ akutambulans via 112.

Ansvarig förlossningsläkare bedömer att förlossning är reellt hotande:

  • Beställ akutambulans via 112.
  • Läkare och/eller barnmorska skall medfölja från sjukhuset. Om utrustning eller läkemedel behövs, utöver vad ambulansen har i sin grundutrustning, skall detta tas med och fästas enligt beslut från ambulansens personal.

Ansvarig förlossningsläkare bedömer att förlossningen är måttligt hotande: 

  • Beställ ambulans via Region Skånes Larmcentral
     (040 67 69 300).
  • Ansvarig förlossningsläkare gör bedömningen om barnmorska skall medfölja. Om utrustning eller läkemedel behövs utöver vad ambulansen har i sin grundutrustning skall detta tas med och fästas enligt beslut från ambulansens personal.

Ansvarig förlossningsläkare bedömer att risken för förlossning är ringa:

  • Beställ sjuktransport eller taxi om inte behov av sjukvård under transporten för den gravida kvinnan föreligger. 
  • Detta kan i lämpliga fall inbegripa t.ex. pågående förlossningsfördröjande dropp. Beställ ambulans via Region Skånes Larmcentral (040 67 69 300).

TIB/RLB kan alltid konsulteras i frågor som rör utomlänsresurser etc. 

Skapad 2016-12-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE).
Senast reviderad 2020-07-17.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter