Mekaniska hjärtkompressioner (LUCAS)

Direktiv 2 - Mekaniska hjärtkompressioner (LUCAS) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

LUCAS är en mekanisk hjärtkompressions utrustning som används i Region Skåne.

Genomförande

Ambulansteamet skall vid användning av LUCAS

  • Vid användning av LUCAS han med fördel sugkoppens läge markeras med vattenfast tusch runt den optimalt valda placeringen på bröstkorgen. Markeringen kan med fördel göras runt hela sugkoppens omkrets.
  • Använda vårdplatsen vid patientens huvudända i ambulansen enbart om vården av patienten ej kan lösas från annan plats.
  • När patienten är intuberad skall kontrollerad ventilation ske från vårdarstol vid sidan.
  • Observera risken med höga syrgaskoncentrationer vid användning av Boussignac tub och iakttaga försiktighet i samband med eld och eldsvåda i ambulansens närhet.

LUCAS skall ej användas

  • Om avståndet mellan tryckplattan och patientens bröstben är större än 15mm.
  • Om LUCAS stödben ej kan låsas fast i ryggplattan utan att thorax trycks ihop.
  • Vid tecken på skador på bröstkorg, övre buk eller ryggrad
  • Vid thoraxdeformitet, se anmärkning

Anmärkning

Kölbröst (Pectus carinatum) är en vanligtvis genetiskt medfödd missbildning av främre delen av bröstkorgen. Bröstbenet bildar en upphöjning över sternum i form av en ås. Trattbröst (Pectus excavatum) är en missbildning i skelettet, där bröstbenet är intryckt i en konkav skepnad. Kyfos En onormal ökning av bröstryggens normala framåtkrökning. Skolios Lateral (i sidled) krökning av ryggraden.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-26

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter