Medicinskt ansvar och sjukvårdsledning

Direktiv 13 - Medicinskt ansvar och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

I prehospital akutsjukvård måste ibland organisation och utförande av arbete ske mycket snabbt varför det finns anledning att på ett strukturerat sätt beskriva olika ansvars- och ledningsindelningar så att ingen tveksamhet föreligger i akuta situationer.

Genomförande

Inom prehospital akutsjukvård i Skåne gäller följande ansvars- och ledningsindelning i ökande ansvarsgrad:

Medicinsk kompetenshierarki

  1. Grundutbildad sjuksköterska
  2. Specialistutbildad sjuksköterska (vid lika kompetens mellan ambulans och annan prehospital resurs, t ex sjuksköterska från sjukvårdsgrupp eller annan sjuksköterska från sjukhus har sjuksköterskan i ambulansen företräde i medicinska bedömningar och beslut)
  3. Legitimerad läkare som larmats till händelsen. Läkaren kan med fördel delegera arbetsuppgifter till annan medicinsk personal.

Medicinskt ansvarig

Rollen MA (medicinskt ansvarig) kan innehas av såväl specialistsjuksköterska som grundutbildad sjuksköterska. Detta innebär att en grundutbildad sjuksköterska bär fullt ansvar för sina bedömningar men kan ta hjälp av högre medicinsk kompetens t ex specialistsjuksköterskan. Specialistsjuksköterskan blir i sådant fall medansvarig för delar av handläggning och behandling.

Sjukvårdsledare

Ledningsenheten ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska. Vid en allvarlig händelse kan FSL förstärkt sjukvårdsledning som är utbildad och utsedd för det specifika uppdraget utses av RS-TiB.

Skapad 2003-04-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter