Luftvägshantering prehospitalt - allmänt och utbildning

Direktiv 72 - Luftvägshantering prehospitalt - allmänt och utbildning inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården är akuta luftvägsproblem relativt vanliga och åtgärdas rutinmässigt av ambulansteamen. Riktigt svåra luftvägsproblem är däremot ovanliga vilket innebär att tid för träning och övning för dessa tillstånd måste tillgodoses eftersom rätt handläggning kan vara avgörande för patienten.

Man har generellt inom svensk och europeisk ambulanssjukvård allt mer gått ifrån endotrakeal intubation (ETI) till förmån för supraglottiskt hjälpmedel (i-Gel) och studier har visat dess fördel vid t.ex. hjärtstopp. Dock finns det situationer där ETI kan vara avgörande som drunkning och inhalationsskador och utmaningen blir då att upprätthålla den kompetensen.

Målet är att samtliga medarbetare har kompetens motsvarande nivå 2. Nedanstående indelning följer i huvudsak skandinaviska riktlinjer för prehospital akutsjukvård.

Allmänt om luftvägshantering

Supraglottiskt luftvägshjälpmedel (i-GEL) kan med fördel användas vid t.ex. A-HLR. Det är viktigt att end-tidal CO2-mätning alltid används då det verifierar fungerande ventilation och ger direkt information om kvalitet på HLR och när ROSC inträffar.

Endtidal CO2-mätning kan också vid självbärande cirkulation hjälpa den som ventilerar att hålla en lämplig andningsfrekvens med utgångspunkt från Endtidalt CO2-värde.

Om en patient intuberas skall korrekt tubläge identifieras genom auskultation över ventrikeln och lungfälten samt genom Endtidal CO2-mätning. Om icke fungerande luftväg återgår man till den tidigare nivån i luftvägstrappan.

Vid hjärtstopp på barn rekommenderas i-Gel i 1:a hand, i 2:a hand ETI. Vid intubation tänk på trakeas korta längd hos barn och den uppenbara risk som föreligger för tubglidning när thorax samtidigt utsätts för rörelser, förflyttning eller hjärtkompressioner etc.

Ansvar: Leverantörer och egendrift

Samarbeta med övriga aktörer inom ramen för gällande avtal och kvalitetsmål via Luftvägsinstruktörsgruppen.

Tillse att tillräckligt antal personer finns som luftvägsinstruktörer för aktuellt ambulansdistrikt samt tekniska systemets tillförlitlighet och funktionalitet.

Uppföljning av kvalitetsåtgärder.

Enskild medarbetare

Ansvarar för att upprätthålla reell kompetens på sin utbildningsnivå med giltiga delegeringar.

Kontaktar luftvägsinstruktör alternativt ambulansöverläkare vid luftvägsfrågor.

Kompetensutveckling

Speciell hänsyn ska tas till luftvägsinstruktörers önskemål om behov av uppdatering och vidareutbildning och förutsätts kunna medverka i regionala utbildningsdagar om luftvägshantering i ambulanssjukvårdens regi.

Kvalitetssäkring

Årlig träning och kompetenskontroll i samband med HLR-utbildning eller motsvarande utbildningstillfällen.

Kompetenstrappa

Nivå 1: Basal luftvägshantering (samtliga medarbetare)

Utbildning och examination av luftvägsinstruktör skall innehålla: diskussion kring anatomi, fysiologi, teknik, indikationer, kontraindikationer samt träning på lokal docka. Utbildningen ska innefatta både barn och vuxna som en obligatorisk del i introduktionsutbildningen lokalt.

Ingående moment i nivå 1:

  • "Head tilt","Chin lift", "Jaw thrust", "Sniffing position hos barn och vuxna"
  • Tidalvolymer (skillnad mellan spontan och kontrollerad ventilation)
  • Andningsfrekvens (koppling till RETTS mm)
  • Kunskap i användande av: Magills tång, Sugar, Pocket mask, Rubens
  • blåsa, Svalg-/nästub, assistera/uppdukning vid intubations
  • CPAP inklusive FiO2 behov
  • SaO2
  • Endtidal CO2-monitorering (EMMA)

Nivå 2: i-Gel (samtliga medarbetare)

i-Gel är standardhjälpmedel för luftvägshantering prehospitalt i Region Skåne och går väl att använda vid behandling med mekaniska hjärtkompressioner (LUCAS) synkront 30:2. Delegering för larynxmask erhålls från ambulansöverläkare efter teoretisk och praktisk utbildning samt godkänd examination som leds av luftvägsinstruktör.

Nivå 3: Endotrakeal intubation (ETI) (förutsätter nivå 2)

Formell kompetens i form av specialistutbildning till anestesisjuksköterska ger automatiskt delegering. Det åligger den enskilde medarbetaren att upprätthålla sin kompetens på lämpligt sätt.

Icke anestesispecialist kan delegeras via respektive ambulansöverläkare genom luftvägsinstruktör enligt lokala program.

Om ETI utförs av personal utan nivå 3-behörighet betraktas detta som en nödåtgärd vilket skall registreras i AvIC.


Skapad 2010-06-09 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2019-10-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.