Ledningsenhet

Direktiv 6 - Ledningsenhet inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att alltid etablera ledningsenhet (sjukvårdsledare + medicinskt ansvarig) i Skåne är viktigt då en eller flera ambulansenheter arbetar med sjukdomsfall eller vid olycka.

Genomförande

  1. SOS Alarm meddelar den enhet som troligen blir första enhet på plats och bistår med information via RAKEL. Alla andra enheter lyssnar.
  2. Vindruterapport lämnas av första enhet på plats oberoende av organisationstillhörighet, via gruppsamtal på tilldelad talgrupp så att alla larmade enheter får informationen. Första ambulansenhet på plats meddelar via gruppsamtal på samma tilldelade talgrupp, att man tar på sig ledningsfunktion. Därefter trycker sjukvårdsledaren status "Ledningsenhet" för att SOS-Alarm AB skall se vilken ambulans som blir ledningsenhet.
  3. Ambulansteamet märker ut sig i respektive ledningsroll SL (Sjukvårdsledare) och MA (Medicinsk ansvarig) med västar och hjälmar.

Byte av sjukvårdsledare

Byte av sjukvårdsledare bör undvikas. Alla ambulansteam skall ha genomgått utbildningen Prehospital Sjukvårdsledning Grund. Om sjukvårdsledaren själv känner otillräcklighet att agera som sjukvårdsledare i given situation, kan byte göras till mera erfaren kollega.

Det är då viktigt att alla inblandade blir varse detta byte (Räddningsledare, Polis, SOS Alarm m.fl.). Byte av sjukvårdsledare skall dokumenteras i aktuell ambulansjournal. (tid, anledning mm).

Medicinskt ansvarig

Den medicinskt ansvarige påbörjar inventering av skadeutfallet och rapporterar till sjukvårdsledaren.

Talgrupp: Sjukvård Insats

En egen talgrupp för sjukvården kan med fördel användas för att underlätta kommunikationen. SL tar beslut om detta och begär att SOS-Alarm AB tilldelar en "Sjukvård Insats" talgrupp. SL bestämmer när denna skall tas i bruk, samt ansvarar för att detta tydligt meddelas till samtlig sjukvårdspersonal.

Skapad 2003-05-09 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.