Identifiering och märkning av patient prehospitalt

Direktiv 39 - Identifiering och märkning av patient prehospitalt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ambulanssjukvården är en integrerad del av sjukvården och därför är det nödvändigt att prehospitalt identifiera och märka patienter.

Genomförande

Legitimerad ambulanspersonal ansvarar för att personuppgifter stämmer. Identiteten kan styrkas genom;

  • Patienten är klar och adekvat och kan redogöra för sina personuppgifter
  • Person med god kännedom om patienten kan styrka att personuppgifterna stämmer. Det är således inte nödvändigt att legitimerad personal lämnar personuppgifterna.

Obligatoriska uppgifter vid identifiering är efternamn, förnamn och fullständigt personnummer. Detta textas tydligt på speciellt Id-band av plast som skyddar skriften mot fukt och som endast kan klippas bort.

Ansvarig personal skriver sin signatur på Id-bandet innan det fästs på patientens handled samt dokumenterar i journalen att Id-märkning utförts. Id-bandet fästes så att obehag för patienten undvikes men det är viktigt att bandet inte kan lossna eller falla av.

Om patientens identitet ej kan fastställas skall patienten märkas som oidentifierad patient. På Id-bandet textas: kön, ärendenumret som löpnummer. Ex: man 131203-00132-001.

Vid eventuella tveksamheter, rådgör med RLS (Regionala Läkarstödet).

Skapad 2007-05-18 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter