Dirigering av transportambulanser

Direktiv 23 - Dirigering av transportambulanser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Information om transportambulansernas dirigering och arbetssätt är viktigt så att användningen blir säker och effektiv.

Genomförande

  • Samtliga transportambulanser arbetar gränslöst. Transportambulanser utför uppdrag av alla prioriteter.
  • Ansvar för dirigering av ambulanser åvilar SOS-Alarm med beaktande av beredskapen primärt för Region Skåne därefter i ambulansdistriktet.
  • Transportambulansernas uppgifter är i huvudsak transporter av prio 2 och prio 3 uppdrag.
  • Därutöver bistår transportambulanserna vid behov akutambulanserna och genomför uppdrag med ringa medicinskt innehåll.
  • De uppdrag som SOS-Alarm tilldelar enheterna skall utföras utan dröjsmål.
  • Transportambulansens grundutbildade sjuksköterska kan vid behov begära kompetensförstärkning från en akutambulans.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter