Delegering och certifiering

Direktiv 50 - Delegering och certifiering inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För allt operativt prehospitalt arbete inom Region Skånes uppdragsområde krävs att medarbetaren har giltig delegering/certifiering (del/cert) och att denna finns dokumenterad.

Genomförande

Med delegering i texten nedan avses såväl delegering som certifiering
enligt SOSFS 1997:14

  • Den enskilde medarbetaren ansvarar för:
  • Att delegering är giltig.
  • Delegeringstest genomförs senast samma månad som aktuell delegering går ut.

Om medarbetaren har två arbetsgivare, t.ex. akutklinik och RLS (Regionalt Läkarstöd, telestöd) så är det den prehospitala arbetsgivaren som skall anges i lämpliga system.

Arbetsgivaren ansvarar för

  • Att all personal vid varje tjänstgöringstillfälle har giltiga med delegeringar för sina stipulerade arbetsuppgifter.
  • Att vid behov av delegeringssamtal kontaktas ansvarig överläkare senast fyra veckor före tjänstgöring. Detta gäller även då medarbetare återgår i tjänst efter mer än ett års frånvaro.
  • Att repetitionsutbildning i A-HLR och barn HLR görs årligen.

Överläkaren ansvarar för

  • Att all personal har reell kompetens för sina arbetsuppgifter.
  • Att införa och signera giltiga delegeringar.

Region Skåne tillhandahåller gällande prehospitala Behandlingsriktlinjer för akut prehospitalt omhändertagande.

  • Region Skåne är huvudvårdgivare för ambulanssjukvården, regional chefläkare har respektive ambulansöverläkare inom samma verksamhetsområde med regelbunden kvalitetssäkring av den medicinska verksamheten, vilket innebär att en skånsk delegering/certifiering bedöms vara giltig mellan olika ambulansdistrikt (vårdgivare).

Inför delegeringssamtal skall krav enligt informationsblad 115 - checklista för nyanställda - vara uppfyllda.

Skapad 2008-03-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.