Brännskador

Direktiv 66 - Brännskador inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Brännskadevården i Sverige är centraliserad till sjukhusen i Uppsala och Linköping. 

Genomförande

Personer med resurskrävande och/eller komplicerade brännskador enligt Socialstyrelsens riktlinjer för rikssjukvård skall alltid överföras till Uppsala eller Linköping.

Uppsala kan ofta ombesörja helikopter/flygtransport. Remitterande läkare i Skåne tar personlig kontakt med helikopterläkaren i Uppsala på telefon 018-200112. SOS Alarm AB ombesörjer ej dessa transporter men koordinerar ambulanser till helikopter/flygplats. Klinikerna i Uppsala och Linköping samverkar och fördelar patienterna sinsemellan.

För att säkerställa överflyttningen till rikscentra gäller nedanstående:

  • Patienten transporteras från skadeplats till akutsjukhus i Skåne för bedömning av skadornas omfattning. SUS betraktas här som 2 sjukhus precis som vid allt annat trauma och närmsta sjukhus gäller.
  • Primärt omhändertagande sker på akutsjukhus där vitalfunktionerna säkras inför eventuell sekundärtransport.

  • Akutsjukhusets ansvariga läkare tar kontakt med i första hand Uppsala och i andra hand Linköping för triage och ställningstagande till behandling.

  • Beroende på patientens tillstånd sker sekundärtransport med helikopter, flyg, akutambulans, transportambulans eller sjuktransport (bårtaxi). Val av transportsätt bestämmes i dialog mellan ansvarig läkare på akutsjukhus och läkare på brännskadeenhet. Inför transport skall beslut tas om transporten är akut eller om patienten kan transporteras dagtid planerat. Telemedicinsk teknik bör användas frikostigt med bildöverföring och kriterier för intensivvårdstransport skall värderas av ansvarig läkare.

  • Transport med vägambulans bör om möjligt påbörjas tidigt på dagen så att arbetstidslagstiftning och arbetsmiljökrav kan tillgodoses.

  • Vid oklarheter i transportlogistik kontaktas tjänsteman i beredskap (TIB) eller regional läkare i beredskap (RLB) via SOS Alarm AB.

  • Ambulanstransporter beställes via Region Skånes larmcentral av avsändande enhet.

  • För masskadesituationer konsulteras Uppsala.

  • Ambulansteamets bedömning är, som i alla sammanhang, viktig beakta inför fortsatt handläggning och transportsätt.

Återtransport av helikopter/flygplanets utrustning skall endast i undantagsfall ske med ambulans. Speciella taxitransporter finns för detta som beställes av koordinator i Uppsala.

Skapad 2009-12-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2021-04-29

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.