Ambulansjournal och dokumentation

Direktiv 74 - Ambulansjournal och dokumentation inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen föreligger skyldighet att dokumentera anamnes, undersökningar, åtgärder och rekommendationer  som utförs på patient på hämtplats samt under transport. Uppdraget är inte avslutat förrän full dokumentation finns.

Om ambulansresurser behöver användas innan fullgod dokumentation är klar skall avvikelse upprättas av inblandade parter eftersom ett relativt tidsödande efterarbete på sjukhus eller regiondator då måste göras.

Samtliga journaler skall vara signerade senast den 10:de i nästkommande månad.

Genomförande

Ambulansjournal skall föras för samtliga uppdrag, observera dock:

  • Vid sekundärtransporter inom slutenvården, det vill säga mellan sjukhus, används istället "Övrigt/överflyttning ej ESS" och vitalfunktioner följes och anamnes/indikation för transporten bör framgå. Vid övriga sekundärtransporter, till exempel från primärvården används RETTS fullt ut.
  • Vid VIPP ska ambulansjournalen färdigställas innan adressen/patienten lämnas. Därefter meddelas SOS Alarm.

Pappersjournal

Pappersjournalen ska endast användas i reserv då digitaljournal ej kan upprättas i ISPASS av tekniska skäl. Första bladet, original följer patienten och andra bladet används för ”kom ihåg” vid registrering i ISPASS i efterhand. Därefter kan detta blad dokument förstöras.

Alla uppdrag skall registreras i ISPASS from 2016-01-01.

Medicinsk ansvarig (MA)

  • Ansvarar för att relevanta journaluppgifter om patientens tillstånd och behandling dokumenteras.
  • Ansvarar för dokumentation och signering av journalen.
  • Väljer ESS och prioritet enligt RETTS.
  • Dokumenterar RLS-kontakt.
  • Tillser att vidtagna nödåtgärder rapporteras i särskild avvikelserapport.
  • Ansvarar för att hjärtstoppsrapport skickas till Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.

Sjukvårdsledare (SL)

  • Kan på anmodan av MA föra in text och parametrar i journalen men MA ansvarar för och signerar journalen.

Skapad 2010-12-29 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2021-04-29

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.