Stroke

Direktiv 1 - Stroke inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vissa patienter som drabbas av stroke kan ha nytta av trombolysbehandling och interventionell behandling.
Detta förutsätter snabb identifiering, skyndsam handläggning och kraniell datortomografi. 

Kriterier för trombolysbehandling vid stroke är kontaktbar patient (RLS 1-3) som insjuknat inom 4 timmar med halvsidiga neurologiska symtom på svaghet/förlamning, svårt att hålla balansen, talsvårigheter eller synbortfall. Idag blir också sekundärtransporter vanliga till center för interventionell radiologi, oftast Lund.

Trombektomi har inte de kontraindikationer som trombolysbehandling har, vilket sammantaget medför att stroke som varat upp till 6 timmar larmas ut av SOS som prio-1.

Genomförande

Direkt triage till sjukhus med trombolyskapacitet görs endast på trombolysansvarig läkares ordination.

Strokelarm (prio-1) skall alltid utlösas om patienter har nytillkomna misstänkta strokesymtom och står på antikoagulantiabehandling (Waran, Warfarin, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana,  fulldos heparin/lågmolekylärt heparin) om symtomen kommit inom 24 timmar.

Strokelarm (prio-1) väljs också för alla patienter med strokesymtom, oavsett ålder eller aktuell medicinering, med debut av (nya) symtom inom 6 timmar. Om tidpunkten inte säkert kan fastställas, t.ex om patienten vaknar med symtomen (”wake-up” -stroke), eller patienten hittats med symtom anges den tidpunkten som debuttidpunkt.

Ambulansteamet ska

  • Kontakta trombolysansvarig läkare på närmaste akutmottagning. Sjukhusen i Landskrona och Simrishamn har inte trombolyskapacitet.
  • Vid svår stroke skall ambulansteamet stanna under inledande utredning med CT-undersökning (preHAST ≥ 6p eller om trombolysansvarig läkare begär detta). Om sekundärtransport till interventionscenter skall företas, görs detta av samma ambulansteam (prio-1).

Alla jourhavande läkare med ansvar för strokepatienter ska

  • Kunna rådgöra med ambulansteamet om patientens handläggning och symptomatologi i enlighet med nya VP-stroke (2017).
  • Besluta om destination för patienten, och om sjukhuset har trombolyskapacitet kunna skicka patienten vidare för interventionell behandling efter kontakt med stroke interventions beredskapsläkare (SIB).
  • Ta ställning till akut behandling som till exempel trombolys, interventionell behandling (oftast med inledande trombolysbehandling), medikamentell behandling eller eventuell operativ behandling vid misstanke om intrakraniell blödning. Trombolysansvarig läkare kan få beslutsstöd av regional trombolysjour.
  • Ambulansteamet kan omprioritera patienter efter att ha fått uppdraget av larmoperatör på anamnestiska uppgifter, eventuellt      efter diskussion med trombolysansvarig läkare.

Skapad 2007-05-18 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter