Säker körning, Allmänt

Direktiv 79 - Säker körning, Allmänt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården utföres majoriteten av ambulansuppdrag inom gällande hastighetsbestämmelser och trafikregler.

Genomförande

I trängande fall får användandet så kallad fri väg påkallas (blåljus/sirener). I detta sammanhang får i vissa fall hastighetsbegränsningar överskridas. Överskridandet måste alltid vägas mot riskerna för allmänheten, patienten och ambulansteamet.

Med patient i ambulansen är det vårdaren i teamet som föreslår medicinsk prioriteringsgrad och om överskridande skall ske. Föraren i ambulansteamet avgör om ett sådant överskridande är försvarbart ur trafiksäkerhetssynpunkt. Överskridandet måste alltid vägas mot allvarlighetsgraden i patientens tillstånd.

"Endast i trängande fall får förare av utryckningsfordon med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa gällande trafikföreskrift" (VTK).

Tidsvinsten som erhålles genom att överskrida gällande hastighetsbestämmelser är oftast mycket liten och det är sällan medicinskt motiverat att överskridande sker.

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter