Instruktioner för användande av Regionalt Läkarstöd, RLS

Direktiv 101 - Instruktioner för användande av Regionalt Läkarstöd, RLS

Det regionala läkarstödet är ambulanssjukvårdens jourhavande läkare i alla frågor som rör det pågående ärendet. RLS nås 24/7 via telefon 0771-17 65 10. Undantag finns enligt vårdprogram för patienter där strokejouren, traumabakjouren samt förlossningen behöver kontaktas.

Under rådande pandemi har vi sedan i våras tillfälliga ändringar i direktiv 101 enligt nedan 3 punkter. Justeringen oktober 2020 rör att för barn under 12 år bör RLS konsulteras före VIPP.

1.      Patienter som ej vill medfölja till vårdinrättning och där ambulanspersonalen inte heller ser behov av detta, ska inte stämmas av med RLS.

2.      Patienter som ej vill medfölja till vårdinrättning trots att ambulanspersonalen bedömt att de behöver det och har försökt övertala patienten, behöver inte stämmas av med RLS. Vid potentiellt livshotande tillstånd ska RLS kontaktas

3.      Patienter som av ambulanspersonalen bedöms kunna åka annat färdsätt än ambulans till vårdinrättning, behöver inte stämmas av med RLS.

RLS kan som tidigare alltid konsulteras i alla akuta ärenden när ambulanspersonalen så önskar.

Detta gäller patienter över 12 år. För barn yngre än 12 bör RLS konsulteras före VIPP.

Var noga med att dokumentera i ISPASS vilka råd som har givits.

/Lund, 2020-10-20 Överläkarforum

Nedanstående instruktion är inte ändrad.

Syfte 

Att förklara vad regionalt läkarstöd är och hur det av Skånes ambulanssjukvård ska användas.

Genomförande

Det regionala läkarstödet (RLS) består av specialister i akutsjukvård, allmänmedicin, anestesi, barnkirurgi, internmedicin, kirurgi, kardiologi, psykiatri och öron-näsa-hals. Samtliga har prehospital erfarenhet. De är timanställda under medicinsk service och genomgår årligen fortbildning för att uppehålla sin kompetens som RLS.

Medicinskt ansvariga, MA, på ambulanserna i Skåne är välkomna att ringa för diskussion, stöd och beslut i alla kliniska situationer, till exempel triage, ordination av läkemedel, kontakt i enlighet med vårdprogram eller guidelines och i övriga situationer då MA vill ha stöd.

Där det finns fastställda vårdprogram till exempel PHAVIS och Rädda Hjärnan ska dessa följas och kontakter med läkare tas helt enligt vårdprogram. Vid transport mellan sjukvårdsinrättningar är det avsändande och/eller mottagande läkare som i första hand ska kontaktas om behov av läkarstöd uppstår.

RLS nås 24/7/365 via telefonnummer 0771-17 65 10

Generellt gäller följande:

 • Ambulansteamet ska efter anamnesupptagning och undersökning av patienten, bedöma patienten efter RETTS.
  • Vid orange eller röda patienter som man av någon anledning överväger hänvisa till annan vårdform (än att medfölja ambulansen) eller lämna på plats, ska RLS konsulteras.
  • Vid gula och gröna patienter som inte faller inom Undantag (se nästa rubrik) så kontaktas RLS.

RETTS - Normalfallet

 • Röd - till sjukhus med ambulans
 • Orange - till sjukhus med ambulans
 • Gul - Handläggning enligt gällande VP, direktiv och behandlingsriktlinjer
 • Grön - Handläggning enligt gällande VP, direktiv och behandlingsriktlinjer

RETTS - RSL

 • Röd - vid behov eller om ni överväger att inte ta patienten till akuten
 • Orange - vid behov eller om ni överväger att inte ta patienten till akuten
 • Gul - faller patienten inom ”direktiv 101”? I annat fall kontakta RLS.
 • Grön - faller patienten inom ”direktiv 101”? I annat fall kontakta RLS.

Undantag

 1. Patient som bedöms vara vid sina sinnens fulla bruk och är beslutskapabel men motsätter sig att bli bedömd/undersökt, kan lämnas på plats utan kontakt med RLS. Dokumentera noggrant och konkret vilken information som har givits till patienten och dennes eventuella anhöriga.

  Motsätter sig patienten att medfölja trots att medicinskt ansvarig sjuksköterska uppfattar ett vårdbehov bör RLS kontaktas för diskussion om handläggning.
 2. Trafikolycka – om patienten bedöms vara helt oskadd, inte har komplicerande faktorer/sjukdomar, är nykter och medverkar väl, kan Medicinskt Ansvarig besluta att lämna patienten på plats utan kontakt med RLS.
 3. Extremitetsskada - Patienter med mindre extremitetsskador distalt om armbåge/knä, utan felställning och/eller komplicerande faktorer, kan handläggas av Medicinskt Ansvarig och till exempel hänvisas till primärvård eller akutmottagningen med egen transport alternativt sjukresa, utan kontakt med RLS.
  Finns det däremot komplicerande faktorer, som till exempel nedsatt perifer cirkulation, nedsatt känsel, stark smärta eller misstanke om barnmisshandel, ska RLS kontaktas om dessa patienter inte följer med i ambulansen till akuten.
 4. Hypoglykemi - Okomplicerad hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker kan handläggas av Medicinskt Ansvarig utan kontakt med RLS. Finns det komplicerande faktorer, som nedan, ska RLS konsulteras:
  • Tablettbehandlad diabetes eller insulinpump
  • Patienten är ensam eller utan att beslutskompetent anhörig eller personal finns på plats.
  • Gravid patient
  • Patienten är under 18 år. Barnklinikerna önskar akut kontakt med dessa patienter.
 5. Alkoholintoxikation kan handläggas självständigt av Medicinskt Ansvarig om den bedöms vara okomplicerad och patienten är lätt väckbar. Okomplicerad innebär:
  • Att patienten saknar uppenbara skador efter trauma.
  • Att patienten har normalt P-Glukos.
  • Att tillsyn måste finnas och att närstående/personal accepterar att själva ta hand om personen.
  • Att patienten inte har komplicerande sjukdomar.
 6. Avliden - Patient som är avliden med säkra dödstecken vid ankomst, kan handläggas av Medicinskt Ansvarig utan att RLS konsulteras. Följ rutinerna enligt riktlinjer och kontakta Falck Läkarbil eller polis.
 7. Hjärtstillestånd handläggs enligt vårdprogram där Medicinskt Ansvarig kan avsluta enligt fastställda kriterier utan att konsultera RLS.
 8. Det finns ingen patient på plats när ambulans anländer, så kallad ”bom-tur”.

Rapporteringsmall till RLS

Målgrupper

Region Skånes ambulanssjukvård, Region Skånes larmcentral, Regionalt läkarstöd.

Skapad: av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-10-21

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!