Sömnstörning, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

F51.0 Icke-organisk sömnlöshet
F51.2 Icke-organisk störning i dygnsrytmen
G47.2 Dygnsrytmstörningar
G47.0 Insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn)
G47.9 Sömnstörning, ospecificerad

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Behandling i svårare fall

Epidemiologi

Sömnstörning är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård.

Etiologi

 • Tung symtombörda med smärta och oro
 • Cancerbehandlingar som kirurgi, strålning och cytostatika
 • Depression och ångest med störning av dygnsrytmen
 • Livssituation socialt, ekonomiskt och existentiellt

Symtom

 • Insomningssvårigheter
 • Fragmenterad sömn
 • Tidigt uppvaknande
 • Dagtrötthet med nedsatt ork och känslomässig sårbarhet

Anamnes

 • Sömnrutiner – aktivitet med vakenhet dagtid
 • Livskvalitet och daglig energi
 • Symtomlindring – avseende smärta, andfåddhet, hosta, illamående, oro och nokturi
 • Läkemedelspåverkan – till exempel bronkdilaterande och kortikosteroider
 • Omgivning – till exempel sängläge, temperatur i rummet, störande faktorer

Skattningsformulär som verktyg: Insomnia severity index (ISI)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Psykiskt status
 • Övrig undersökning utifrån symtom

Handläggning vid utredning

 • Identifiera påverkbara bakomliggande orsaker.
 • Gör en läkemedelsgenomgång och värdera behov av ytterligare symtomlindring.
 • Bedöm om psykiatrisk samsjuklighet föreligger.

Handläggning vid behandling

 • Behandla bakomliggande orsak i första hand.
 • Värdera och sträva efter vakenhet och aktivitet dagtid för att främja normal dygnsrytm.
 • Nattlig sömn är viktig, symtomlindrande behandling ska därför vara generös.
 • Följ symtomskattning med mätinstrument (ISI).

Omvårdnad

 • Vädra i sovrummet för frisk luft och en sval omgivning.
 • Rekommendera patienten att prova avslappning till musik och lugn miljö. Gärna öronproppar vid störande omgivningsljud.
 • Låt patienten hitta en skön viloställning på en bra madrass, avlasta med hjälp av kuddar.
 • Minimera störningstillfällen avseende medicintider, blöjbyten och vändbehov.

Fysioterapi

 • Instruera och uppmuntra patienten till fysisk aktivitet dagtid.
 • Ge råd om att prova avspänning och taktil massage.

Arbetsterapi

Prova hjälpmedel som vårdsäng, elsängsryggstöd, lyftbåge, tryckavlastande madrass och glidlakan.

Läkemedelsbehandling

Exempel på sömngivande eller lugnande läkemedel att prova:

 • tablett zopiklon 5–7,5 mg till natten
 • tablett oxazepam 10–15 mg till natten
 • tablett propiomazin 25 mg 1–2 till natten (inte lämpligt för äldre)
 • tablett mirtazapin 15 mg till natten.

Observera att:

 • vid svåra sömnstörningar eller paradoxal reaktion på bensodiazepiner, pröva levomepromazin 5–25 mg alternativt olanzapin 2,5-5 mg till natten
 • vid depressiv komponent, pröva tablett amitriptylin 25–100 mg eller tablett mirtazapin 15–45 mg
 • bensodiazepin kan ge dagtrötthet nästkommande dag om det tas för sent
 • kortikosteroider kan ge sömnstörning och bör inte tas sent på dagen.

Utvärdera behandlingseffekt fortlöpande.

Remissindikation

 • Vid behov, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), kirurg, palliativ medicinare eller onkolog.

Publicerat: 2020-05-19
Giltigt till: 2023-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter