Hyperkalcemi, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E83.5 Rubbningar i kalciumomsättningen

Primärvård

 • Bedömning och ställningstagande till behandling

Specialiserad vård

 • Behandling vid svårare fall

Hyperkalcemi vid cancersjukdom ses oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Hyperkalcemi kan förekomma av många andra orsaker där följande särskilt bör övervägas inom palliativ vård:

 • maligna tumörer utan kända skelettmetastaser: exempelvis bröstcancer, lymfom eller skivepitelcancer
 • njursvikt
 • läkemedel
 • immobilisering.

När patienten bedöms vara döende i sin grundsjukdom har provtagning och specifik behandling i allmänhet ingen plats.

Observera att en person med akut hyperkalcemi kan verka döende men återhämta sig förvånansvärt väl efter adekvat behandling.

Epidemiologi

10 % av patienter med cancersjukdom uppvisar höga kalciumvärden.

Etiologi

Hyperkalcemi vid skelettmetastasering förekommer oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Beakta även andra invärtesmedicinska tillstånd och immobilisering.

Symtom

Den initiala symtombilden är ofta diffus:

 • trötthet
 • förstoppning
 • demensliknande symtom med förvirring, minnesstörning eller psykos.

Vid uttalad hyperkalcemi tillkommer:

 • polyuri
 • dehydrering
 • njursvikt.

Anamnes

 • illamående
 • aptitlöshet

Laboratorieprover

 • Kontrollera blodvärde, kalcium, elektrolyter och njurfunktion.
 • Ta övriga prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak som är behandlingsbar.

I livets absoluta slutskede behöver indikationen för behandling vara tydlig.

Värdera om behandlingsindikation föreligger utifrån situation, symtom och resultat av laboratorieprover. Behandlingsindikation brukar föreligga vid kraftigt förhöjda kalciumnivåer (fritt joniserat kalcium > 1,6 mmol/l eller S-kalcium korrigerat > 3,0 mmol/l). Bekräftande prover bör tas före behandling.

Handläggning vid behandling

 • Sätt ut kalcium och D-vitamin.
 • Påbörja rehydrering förslagsvis med 2–3 liter NaCl 9 mg/ml per dygn. Ta hänsyn till patientens kardiella status. Ibland behövs tillägg av vätskedrivande (som furosemid).
 • Ge bisfosfonater parenteralt efter rehydrering.

Behandling bör ske i samråd med specialiserad palliativ vård.

Remissindikation 

 • Vid behov, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) eller onkolog.

Hyperkalcemi kan ge multipel organsvikt.

Kontroll av kalcium, albumin och njurfunktion rekommenderas en gång i veckan så länge provtagning ses meningsfull.

Publicerat: 2019-04-12
Giltigt till: 2024-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.