Hicka, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (R066 Hicka).

 • Bedömning och behandling i de flesta fall
 • Svår eller terapiresistent hicka

Hicka kan bero på lokal irritation av diafragma eller nervus frenicus. Den kan även orsakas av skador i CNS eller sjukdomar.

Exempel på detta:

 • hjärta: perikardit, hjärtinfarkt
 • lungor: pleurit, pneumoni, lungcancer, sarkoidos
 • ventrikel: gastrit, ulcus, hiatushernia, ventrikelretention
 • buk: peritonit, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumör
 • CNS: trombos i den basala hjärnartären, infarkt i hjärnstammen, hjärnblödning, processer i centrala nervsystemet som MS och hjärntumörer.
 • Elektrolytrubbningar
 • Gikt
 • Uremi

Ta anamnes beträffande bröst-, buk- och neurologiska symtom.

 • Bukpalpation
 • Övrigt status, utifrån symtom och anamnes

Inför eventuella undersökningar, ta hänsyn till förväntad överlevnad respektive i vilken fas av palliation patienten befinner sig.

 • Behandla orsaken, om möjligt.
 • Prova allmänna råd och därefter läkemedelsbehandling vid behov.
 • Vid dilaterad ventrikel, överväg läkemedel eller avlastning.
 • Vid terapisvikt, överväg kontakt med palliativ specialistvård.

Allmänna råd:

 • höj huvudändan på sängen
 • hjälp patienten att dricka kallt vatten eller hålla andan en stund
 • ett annat tillvägagångssätt kan vara att rotera en sugkateter (nelaton-) med böjd spets i nasofarynx. I vissa fall kan patienten lära sig detta själv.

Behandling utifrån orsak, erfarenhet och andra symtom:

 • Metoklopramid kan ges om inte mekaniskt hinder föreligger, exempelvis peroralt 10 mg x 3 alternativt injektion intravenöst 5 mg/ml, 2 ml vid behov 
 • protonpumpshämmare
 • Haloperidol peroralt 1 mg x 2 - 3 alternativt injektion subkutant 1 mg x 2
 • Betametason provas främst vid CNS-utlöst hicka, exempelvis Betapred peroralt 0,5 mg, 16x1 i engångsdos    
 • Baklofen peroralt 5 - 20 mg x 3
 • Gabapentin
 • Buscopan eller Sandostatin kan ibland provas för lugnande effekt vid total ileus (ofta specialistnivå).

Vid terapisvikt, kontakta palliativ specialistvård.

 • Vid svår eller terapiresistent hicka, konsultera ASIH eller onkolog
 • Vid misstänkt känd utlösande orsak, kontakta specialist inom området

Långvarig hicka kan ge utmattning och försämrad nutrition.

Använd validerat symtomskattningsinstrument.

Hicka, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne