Deaktivering av inopererad defibrillator, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning

Primärvård

 • Patient med palliativ vård som sköts av primärvård

Specialiserad vård

 • Patient med palliativ vård som sköts av specialiserad vård

Rekommendationen syftar till att ge stöd för avstängning eller omedelbar deaktivering av en inopererad defibrillator (ICD eller CRT-D) hos palliativ patient.

En inopererad ICD/CRT-D har både en pacemakerfunktion som skyddar mot långsam rytm samt en defibrillator som skyddar mot arytmi. Således kan den förhindra död av arytmi, men inte av andra orsaker.

De flesta patienter avlider utan att ICD-funktionen utlöser men vid ihållande kammararytmi kan en eller flera chocker avges på dödsbädden. Detta gör att patienten rycker till vilket kan uppfattas som mycket obehagligt av patient, närstående och sjukvårdspersonal.

Handläggning vid behandling

En inopererad defibrillator ligger normalt under nyckelbenet på vänster eller höger sida. En ICD/CRT-D stängs normalt av vid en planerad tidpunkt, men ibland kan en omedelbar deaktivering med magnet behöva göras vid plötslig försämring.

Tidig vårdplanering

När vården planeras för patienter med identifierade palliativa behov är det viktigt att ansvarig läkare i samråd med patient och närstående så tidigt som möjligt går igenom risker och nytta med pacemakerns ICD-funktion och de möjligheter till planerad avstängning och omedelbar deaktivering som finns.

 • Dokumentera förekomst av ICD/CRT-D i patienten SIP med tillhörande skriftlig instruktion för handläggning.
 • Tillse att magnet finns på boendet eller i patientens hem.

Planerad avstängning

Läkare som är ansvarig för patientens palliativa vård fattar beslut om avstängning i samband med ett brytpunktssamtal.

 • Överväg risker och nytta med pågående ICD/CRT-D-behandling i samråd med patient och närstående.
 • Informera om att ett lugnt och fridfullt döende ofta kräver avstängning av defibrillatorfunktionen (med fortsatt aktiv pacemakerfunktion, som varken förlänger livet eller lidandet).
 • Dokumentera beslut om avstängning i patientens journal.
 • Kontakta kardiologmottagningen vid det sjukhus där patienten behandlas, som erbjuder patienten tid på mottagningen för avstängning av dosan (i vissa fall genom hembesök).
 • Uppdatera SIP så att det framgår att pacemakerns ICD-funktion är avstängd efter avstängningen.

Omedelbar deaktivering med magnet

En ICD/CRT-D kan deaktiveras omedelbart genom en magnet, som alltid ska finnas tillgänglig.

Ansvarig läkare fattar beslut om omedelbar deaktivering i samband med att vård i livets slutskede inleds.

Utförande vid omedelbar deaktivering:

 • Placera den ringformade magneten över ICD-dosan (vissa modeller piper eller vibrerar vid deaktivering).
 • Fäst magneten med fixeringstejp som täcker magneten med marginal och fäster ordentligt på huden.
 • Lyft upp magneten var 7:e timme i minst 5 sekunder och med minst 50 cm avstånd från dosan.
 • Avlägsna magneten efter dödsfallet och rengör den med sprit.

Återaktivering

Ansvarig läkare tar ställning till återaktivering av ICD/CRT-D om patienten förbättras och inte längre bedöms som palliativ i livets slutskede. Kontakta kardiologmottagningen för återstart efter planerad avstängning alternativt för kontroll att reaktivering skett efter avlägsnande av magneten.

Remissindikation

Kontakta kardiologmottagningen vid följande:

 • Planerad avstängning av ICD eller CRT-D vid palliativ vård.
 • Återaktivering vid förbättring efter planerad avstängning eller omedelbar deaktivering.

Publicerat: 2022-08-16
Giltigt till: 2025-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.