Andningsbesvär, palliativ vård

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • R06.0 Dyspné
  R05.9 Hosta
  R06.8 Andra och ospecificerade andningsrubbningar

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Behandling i svårare fall

Etiologi

Andningsbesvär i form av andnöd, hosta och rosslingar kan ha många orsaker, framför allt från andningsorgan och cirkulationssystemet. Ofta är dock andnöd en rent subjektiv upplevelse.

Orsaker i andningsorganen

Andningsbesvär kan uppkomma till följd av tumör i luftvägar, pneumoni, lungemboli, astma, KOL, pleuravätska och nedsatt bälgfunktion exempelvis beroende på muskelsvaghet.

Orsaker utanför andningsorganen

Andningsbesvär är vanligt vid hjärtsvikt med lungödem och ascites. Andra orsaker kan vara respiratorisk eller metabol acidos till följd av anemi eller uremi samt psykogena faktorer såsom ångest, oro, depression och hyperventilation.

Rosslingar uppkommer ofta mot slutet av livet då krafterna alltmer avtar och den svårt sjuka inte är i stånd att svälja, hosta upp slem eller vända sig själv.

Symtom

Andningsbesvär kan förekomma som andnöd, hosta eller rosslighet.

Anamnes

 • Känd cancersjukdom
 • Känd KOL, hjärtsvikt, njursvikt eller tromboembolisk sjukdom
 • Pågående luftvägsinfektion
 • Ångest, depression

Status

 • Allmänpåverkan – feber, cyanos
 • Hjärta – takykardi, biljud
 • Lungor – forcerad andning, takypné, rosslig, rassel, dämpning (vätska)
 • Buk – ascites
 • Psykiskt – oro och ångest

Handläggning vid utredning

 • Bedöm utredningsbehov utifrån bakomliggande känd cancer, KOL eller hjärtsvikt.
 • Värdera om nytillkommen infektion verkar föreligga.
 • Överväg temp och CRP.
 • Bedöm graden av ångest.

Handläggning vid behandling

Behandla om möjligt i första hand orsaken. Prova allmänna omvårdnadsråd och därefter behovsstyrd symtomlindrande läkemedelsbehandling.

Vid riklig ascites eller pleuravätska överväg kontakt med specialistklinik för tappning av ascites eller pleuravätska. Vid tumörobstruktion överväg kontakt med specialiserad vård för ställningstagande till stentbehandling eller laserterapi.

Omvårdnad

Åtgärder som underlättar andningen är:

 • bekväm kroppsställning utifrån patientens önskemål med hjälp av
 • exempelvis kuddar och elryggstöd till sängen
 • gärna fuktig luft (luftfuktare) och en svag luftström från en fläkt mot ansiktet
 • undvik luftvägsirriterande ämnen som cigarettrök och starka dofter
 • dryck, gärna varm men undvik övervätskning
 • god munhygien.

Fysioterapi

Ombesörj mänsklig närvaro med beröring och taktil massage. Lätta på åtsittande kläder och beakta hjälpmedelsbehov. Sekretstagnation och obstruktivitet kan behandlas med andningsträning i form av djupandning och slemmobilisering.

Arbetsterapi

Informerar om andningsteknik och energibesparande arbetsmetoder. Gör en bedömning av personliga vårdbehov samt utprovning och förskrivning av olika typer av hjälpmedel efter behov.

Läkemedelsbehandling

 • Andnöd – morfin är indicerat i svårare fall, kan kompletteras med bensodiazepin, exempelvis oxazepam.
 • Hosta – prova hostdämpande mixtur innehållande etylmorfin. Om patienten redan står på opioid är det mer effektivt än etylmorfin i hostmedicin.
 • Slemproduktion - prova bromhexin-efedrin mixtur 15 ml x 3–4. Inhalation av natriumklorid kan vara av värde.
 • Rosslingar – prova antikolinerga substansen glykopyrron 1 ml subkutant vid behov.
 • Grav hjärtsvikt och lungödem - avlasta hjärtat med vätskedrivande loopdiuretika (furosemid 40 mg intravenöst).
 • Obstruktiva symtom – vid KOL, astma eller tumörsvullnad kan, utöver inhalationsbehandling, även högdos kortison, exempelvis prednisolon 30 mg x 1, provas i nedtrappning.
 • Luftvägsinfektion – överväg antibiotika vid tydliga tecken på bakteriell infektion.
 • Hypoxi – det generella värdet av palliativ syrgasbehandling vilar på en svag vetenskaplig och erfarenhetsmässig grund. Syrgasbehandling förbehålles patienter med påvisad syrebrist i vävnaderna.

Vid tumörobstruktion överväg kontakt med specialiserad vård för ställningstagande till stentbehandling eller laserterapi.

Remissindikation 

 • Vid behov, konsultera avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativ medicinare eller onkolog.

Vid otillräcklig effekt av insatt behandling överväg kontakt med specialiserad vård för eventuell palliativ sedering.

Utvärdera behandlingseffekten fortlöpande.

Palliativ vård - vård i slutet av livet, 1177

Nationellt vårdprogram palliativ vård, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-03-16
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.