Sinuit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • J010 Akut maxillarsinuit
  J011 Akut frontalsinuit
  J019 Akut sinuit, ospecificerad

 • Primär bedömning, undersökning och behandling av patient
 • Allmänpåverkan eller misstanke om komplikation
 • Etmoidalsinuit hos barn
 • Oklar diagnos
 • Vid behov vid terapisvikt/recidiv

Rinosinuit förekommer under hela året med en måttlig ökning vintertid. Incidens- och prevalenssiffror är oklara på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.

Barn har årligen 6-8 övre luftvägsinfektioner, men drabbas sällan av rinosinuit.

Rhinovirus svarar för 50% av all viral akut rinosinuit.

Vid bakteriell infektion dominerar pneumokocker som agens, även om Haemophilus influenzae (cirka 10% betalaktamasbildare) och Moraxella catarralis (85% betalaktamasbildare) förekommer.

Rinosinuit definieras som inflammation i näsan och bihålorna. Den kan indelas i:

 • akut rinosinuit – symtom < 12 veckor och besvären försvinner helt
 • kronisk rinosinuit – symtom > 12 veckor med besvär som kvarstår.

Bakteriell rinosinuit kan misstänkas vid följande symtom:

 • varig snuva, kakosmi
 • ensidiga symtom
 • uttalad smärta
 • dubbelinsjuknande, det vill säga föregås av en förkylning.
 • Smärta över kinden – talar för maxillarsinuit (vanligaste sinuiten)
 • Smärta vid näsroten – talar för etmoidit
 • Smärta i pannan – talar för frontalsinuit
 • Smärta mitt i huvudet med utstrålning till nacken – talar för sfenoidit
 • Periorbitalt ödem, exoftalmus
 • Dubbelseende, synpåverkan
 • Ögonmuskelförlamning
 • Svår uni- eller bilateral frontal värk
 • Frontal svullnad och rodnad
 • Tecken på meningit
 • Fokalneurologiska symtom
 • Luftvägsinfektion som pågått längre än tio dagar eller försämring av symtom efter 5 dagar
 • Färgad snuva
 • Värk i maxillarområdet (ansikte och tänder)
 • Feber
 • Allmäntillstånd
 • Näsan undersöks via främre rinoskopi, med fördel efter avsvällning
 • Tandstatus – tecken på periapikal abscess eller munbottenflegmone
 • Vid minst ett alarmerande symtom bör patienten akut bedömas inom specialiserad vård.
 • Rinosinuit är en klinisk diagnos.
 • Vargata i epifarynx och mellersta näsgången är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
 • Palpationsömhet och perkussionsömhet över bihåla betraktas som ett osäkert fynd och saknar diagnostiskt värde.
 • Barn kan ha missfärgad snuva, även under lång tid, utan att behandlingskrävande sinuit behöver misstänkas.
 • Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.
 • Misstänk etmoidit eller frontalsinuit vid hög feber, svår värk, lokal svullnad och allmänpåverkan. Akut bedömning av barnläkare rekommenderas.
 • Odling från en eventuell vargata i meatus medius kan ha ett visst värde.
 • Högt CRP talar för allvarligare infektion, bör inte tas rutinmässigt.
 • Nasofarynxodling bör inte uföras.

Överväg lågdos CT-sinus vid diagnostisk tveksamhet, terapisvikt eller innan akutbesök på ÖNH.

Bilddiagnostik med fynd av vätska eller heltät sinus är sannolikt bakteriell sinuit. Slemhinnesvullnad räcker inte för diagnos.

 • Tandinfektion
 • Främmande kropp, särskilt hos barn
 • Migrän, Hortons huvudvärk
 • Herpes zoster
 • Smärtsamma tillstånd i ögat
 • Allergisk eller idiopatisk rinit
 • Näspolypos
 • Sinustumör, ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Besvär utgående från käkled eller tuggapparat
 • Spänningshuvudvärk
 • Neuralgi
 • Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad rinosinuit är mycket hög.
 • Besvären är ofta långvariga, 2-3 veckor, oavsett om antibiotika ges eller inte.
 • Egenvård med symtomatisk behandling rekommenderas.
 • Allvarliga komplikationer är ovanliga.
 • Barn med okomplicerad sinuit har inte nytta av antibiotikabehandling.
 • Smärtstillande
 • Avsvällande näsdroppar eller spray 
 • Nasal steroid, framförallt vid samtidig allergisk rinit, receptfritt
 • Nässköljning med koksaltlösning (0,5 l ljummet vatten + 1 tesked salt) 
 • Högläge

Förekomst av flera symtom och kliniska fynd stärker sannolikheten för bakteriell rinosinuit och antibiotika kan ha effekt.

Penicillin V är förstahandsvalet.

 • Indikation – symtom > 10 dagar (5 dagar om feber > 38 grader och svår smärta, VAS 7-10)
 • Första hand – T Penicillin V 25 mg/kg x 3 till barn, 1,6 g x 3 till vuxna i 7 dagar
 • Pc-allergi barn > 40 kg – T Roxitromycin (Surlid) 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Pc-allergi vuxna – T Roxitromycin (Surlid) 150 mg x 2 i 7 dagar alternativt T Doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar

Vid terapisvikt:

 • ompröva diagnosen
 • överväg bedömning av ÖNH-läkare.

Överväg även odling, antibiotikabyte och CT-sinus. Ge tablett Amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar till vuxna eller tablett Doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar (ej till barn < 8 år). Till barn ges tablett Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Vid recidiv inom 30 dagar, överväg annan orsak (tandinfektion, näspolypos, allergisk/idiopatisk rinit, cancer) och eventuell remiss till ÖNH-specialist.

 • Allmänpåverkan eller misstanke om komplikation
 • Etmoidalsinuit hos barn
 • Oklar diagnos
 • Vid behov vid terapisvikt/recidiv
 • Komplikationer till akut sinuit är sällsynta.
 • Hjärnabscess och meningit är allvarliga men ovanliga komplikationer vid frontalsinuit.
 • Etmoidit med orbitalt flegmone ses framförallt hos barn.

Vid recidiverande sinuit eller symtom >12 veckor bör utredningen inrikta sig på bakomliggande etiologi eller associerad sjukdom, såsom allergi, näspolypos, ciliedysfunktion eller hyperreaktivitet.

Bihåleinflammation, 1177 Vårdguiden

Läkemedel vid rinosinuit – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2020-02-24
Giltigt till: 2023-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne