Prostatit, bakteriell

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning, utredning och ibland behandling
 • Akutmottagning – allmänpåverkan, hög feber eller urinretention
 • Urologmottagning – oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta recidiv

Bakterier från uretra eller urinblåsa når prostata genom urinreflux ut i prostatagångarna.

Bakteriell prostatit orsakas ofta av samma sorts bakterier som ger urinvägsinfektion. Vanligast är gramnegativa tarmbakterier, där Escherichia coli står för 75-80 %. Vid kronisk prostatit förekommer även klamydia, gonokocker, ureaplasma och stafylokocker.

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier. Indelningen är:

 • akut bakteriell prostatit
 • kronisk bakteriell prostatit
 • bäckenbottensmärtsyndrom, tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit (90 % av alla prostatiter). Se separat rekommendation.
 • Bakteriell infektion i prostata
 • Sällsynt, oftast komplikation till prostatapunktion eller katetersättning
 • Kan ge sepsis
 • Kroniska eller återkommande urogenitala symtom med bakteriell infektion i prostata
 • Svårställd diagnos, då den liknar bäckenbottensmärtsyndrom
 • Svåråtkomlig för antibiotika
 • Ofta snabbt insjuknande med hög feber, frossa och allmänpåverkan
 • Dysuri, täta trängningar, flytningar, blåstömningssvårigheter och ibland urinretention
 • Kraftiga smärtor i perineum, ibland strålande mot mage eller rygg
 • Smärta vid defekation
 • Dysuri
 • Täta trängningar
 • Diffusa smärtor i perineum och rygg
 • Återkommande perioder med symtom liknande akut bakteriell prostatit
 • Smärta: debut, lokalisation och utveckling
 • Miktion: lagringsbesvär, tömningsbesvär och urinläckage
 • Utlösande faktorer: nyligen genomförd prostatabiopsering eller kateterisering
 • Tidigare besvär, andra sjukdomar och läkemedel
 • Psykiska eller sexuella besvär eller påverkad livskvalitet
 • Allmäntillstånd
 • Prostatapalpation – ömhet och eventuellt mjukare konsistens
 • Bäcken och yttre genitalia – ömhet över symfys eller perineum
 • Urinsticka, urinodling
 • Överväg temp och CRP vid feber eller allmänpåverkan
 • Kontroll av urinretention vid behov

Vid feber eller allmänpåverkan bör septikemi övervägas och akut handläggning rekommenderas.

 • Bäckenbottensmärtsyndrom
 • Sexuellt överförda infektioner
 • Afebril urinvägsinfektion
 • Febril urinvägsinfektion
 • Epididymit (palpabel svullnad och ömhet i epididymis)
 • Prostataabscess (svullen prostata och uttalad smärta vid palpation)

Vid måttliga symtom utan allmänpåverkan, ge antibiotika och ordna en snar uppföljning. Utvärdera behandlingseffekt med tät kontakt första dagarna.

 • I första hand ges T Ciprofloxacin 500 mg x 2 i minst 2 veckor.

Överväg NSAID. Antibiotikabehandling ges efter odlingssvar.

 • Vanligen ges T Ciprofloxacin 500 mg x 2.
 • T Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2, får endast ges efter odlingssvar.
 • Utvärdera efter 2 veckor.
 • Vid symtomförbättring, ge fortsatt behandling i ytterligare 2 veckor.
 • Utebliven effekt ska tolkas som behandlingssvikt.
 • Hög feber, allmänpåverkan eller misstanke om sepsis
 • Urinretention
 • Försämring/utebliven förbättring eller misstänkt abscess vid akut bakteriell prostatit
 • Oklar diagnos
 • Behandlingssvikt vid kronisk bakteriell prostatit
 • Recidiv < 2 månader

Akut bakteriell prostatit bör följas upp med kontroll av CRP, urinodling och prostatapalpation två veckor efter avslutad behandling.

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne