Transitorisk ischemisk attack (TIA)

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (G45-P TIA).

Primärvård

 • Primär bedömning och undersökning av patienten

Akutmottagning

 • Akut utredning och behandling sker på sjukhus
 • Övergående episod med neurologiska symtom orsakad av en tillfällig cirkulationsstörning fokalt i hjärnan
 • Durationen är oftast > 10 minuter men < 2 timmar, ska avklinga inom 24 timmar
 • Incidens 70-100/100 000 invånare och år
 • Risk för insjuknande i stroke är störst omedelbart eller närmaste tiden efter en TIA episod, omkring 10-15 % utvecklar en hjärninfarkt inom tre månader

Riskfaktorer

 • Ålder
 • Rökning, övervikt, låg fysisk aktivitet
 • Hypertoni, diabetes, hyperkolesterolemi
 • Förmaksflimmer
 • Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer:
 • Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi och/eller ensidig blindhet (amaurosis fugax)
 • Vertebro-basilaris – yrsel (plötslig debut, provoceras inte av lägesändring), dysartri, dubbelseende, ataxi, facialispares och/eller hemi- eller tetrapares
 • Kognitiv nedsättning vanligt i akutskedet och en tid därefter
 • Anamnes – Fokus på symtom ovan, riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdomar, ärftlighet
 • Status – Hjärta, lungor, blodtryck, neurologstatus
 • Lab – Vid behov för att utesluta andra möjliga differentialdiagnoser, exempelvis glukos, CRP

Diagnostiska kriterier

 • Symtomen ska kunna härledas till ett kärlområde och vara negativa (bortfall av funktion)
 • Övergående symtom som medvetandeförlust/svimning, förvirring, yrsel och balansstörning kvalificerar inte för en diagnos av TIA om de uppträder isolerat och inte stöds av andra undersökningsfynd

Differentialdiagnoser

 • Migrän med aura
 • Epilepsi
 • Tumör
 • Hypoglykemi/metabolisk störning
 • Intrakraniell blödning
 • Perifer mononeuropati
 • Akut ögonsjukdom/temporalisarterit (ensidig blindhet)
 • Akut perifer yrsel
 • Transitorisk global amnesi (TGA), droppattacker
 • Multipel skleros (MS) och dissociativt syndrom

Remiss till akutmottagning

 • Patient med misstänkt TIA senaste 2-3 veckorna (med/utan aktuella symtom) remitteras akut till närmaste akutsjukhus för utredning och omedelbart ställningstagande till behandling

Remiss för poliklinisk utredning

 • Pat med misstänkt TIA för mer än 2-3 veckor sen utreds polikliniskt med bland annat ultraljud duplex av karotisartärer, Holter-EKG och ultraljud hjärta 
 • Ofta i primärvården efter remiss från specialistklinik
 • Återbesök i primärvården är viktigt för att följa upp behandling av riskfaktorer

Publicerat: 2016-04-20
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter